tisk domů


Rok na vsi


N a stránce Jak se žilo v Pavlicích byl zachycen život obyvatel Pavlic na počátku 20. století. Obdobně se na této stránce pokusím ukázat život v Pavlicích v období 70. let 20. století na příkladu jednoho roku, a to roku 1975, po jednotlivých měsících, jak byly zaznamenány v obecní kronice. U některých měsíců jsou pak zeleným písmem doplněny události a činnosti v Pavlicích typické pro dané období 70. let 20. století, které však pro rok 1975 nebyly zapsány.

Záznamy jsou poplatné době, a proto v nich téměř úplně chybí jakékoliv informace o duchovním životě a náboženských tradicích. Objevuje se zmínka o výuce náboženství na zdejší škole, ale pouze jako dovětek toho, že by měla být na škole zavedena atheistická výchova. Ani změna na postu pavlického faráře v roce 1977 nebyla v kronice zmíněna. Stejně tak nenajdeme žádné zprávy o slavení vánočních a velikonočních svátků.


Leden

1. ledna pronesl předseda národního výboru v místním rozhlase novoroční projev, ve kterém popřál všem občanům do Nového roku hodně zdraví, osobních úspěchů a hodně sil při plnění úkolů dané pětiletky.

Lidová akademie se konala dne 7. ledna v místní základní devítileté škole pod názvem „Boj proti úrazům“. Referát na toto téma přednesl lékař Dr. Sedláček Josef z Blížkovic, který má ve svém obvodu i naši obec. Na této přednášce byl promítnut film „Minuty pro život“ a místní občané byli s přednáškou i filmem spokojeni.

Dne 9. ledna byla místní sokolovna jako jediné kulturní středisko v obci vybavena 30ti stoly a 150ti židlemi, dále novými záclonami i s garnižemi a také novými ubrusy na tyto stoly. Toto vybavení nakoupila místní osvětová beseda za příspěvku jednotného zemědělského družstva. Nyní jest sokolovna schopna k uspořádání různých schůzí, přednášek i zábav.

Myslivecké sdružení „Mírov“ Pavlice - Grešlové Mýto uspořádalo dne 10. ledna tradiční myslivecký ples. Tento se všem líbil, protože byl velmi dobře připravený. Rovněž na plese byla bohatá tombola jako zastřelená srna, zajíci, bažanti, srnčí hřbety a jiné vhodné výhry kromě hojného bufetu. Na plese účinkovala hudba osvětové besedy z Mramotic, okres Znojmo, která hrála k tanci i k poslechu.

Členská schůze vesnické organizace Komunistické strany se konala dne 14. ledna. Na této schůzi probírány závěry listopadového pléna ústředního výboru strany konaného dne 27. - 29. listopadu 1974. Schůzi řídil předseda s. Suchánek a zúčastnilo se celkem 28 členů. Za okresní výbor byla přítomna s. Vaňková a bylo přijato usnesení.

Dne 24. ledna se konalo v zasedací síni národního výboru plenární zasedání. Tohoto zasedání se zúčastnil za okresní národní výbor ve Znojmě s. Josef Štěpanovský, dále předseda vesnické organizace strany s. Suchánek, předseda místního výboru národní fronty s. Herzig a předseda družstva s. Šula. Zasedání řídil předseda s. Procházka a zúčastnilo se ho celkem 12 poslanců. Na programu jednání bylo schválení rozpočtu za rok 1974 a dále projednání a schválení rozpočtu na rok 1975, který je pro naši obec dotován finanční částkou 208.000 Kčs.

Dne 30. ledna byla provedena dle usnesení rady národního výboru beseda nad kronikou se členy socialistického svazu mládeže, které se zúčastnilo celkem 22 členů. Besedu provedl a řídil předseda s. Procházka a také se zúčastnil tajemník s. Mička.

Společná schůze výborů vesnických organizací z Pavlic a Grešlova Mýta se konala dne 31. ledna na Grešlovém Mýtě v kanceláři národního výboru. Na této schůzi byla projednána společná kandidátka představenstva a revizní komise sloučeného jednotného zemědělského družstva se sídlem v Pavlicích.

Také dne 31. ledna bylo dokončeno vybudování ústředního topení v mateřské školce. Zároveň tímto dnem se také uskutečnilo vytápění jak v mateřské školce, tak i ve zdravotním středisku i v místnosti kadeřnictví z jednoho centra. Výstavbu ústředního topení provedl podnik Elektrokov ze Znojma nákladem 63.000 Kčs.

Nahoru


Únor

Školení civilní obrany bylo provedeno v místní sokolovně dne 6. února za účasti 76 osob z řad členů družstva, důchodců a žen v domácnosti. Školení provedl s. major Bršlica ze Znojma na téma „Význam 30. výročí osvobození Československa slavnou sovětskou armádou“. Přednáška splnila svůj účel a našla pochopení u našich občanů.

Výroční členská schůze myslivecké společnosti „Mírov“ Pavlice - Grešlové Mýto se konala dne 9. února v sokolovně v Pavlicích v 9 hodin dopoledne. Této schůze se zúčastnili zástupci lidové správy v čele s předsedou s. Procházkou a rovněž předsedové společných organizací. Výroční schůze se rovněž zúčastnil zástupce okresní myslivecké společnosti ze Znojma.

Rovněž dne 9. února v 16 hodin odpoledne se konala v sokolovně v Pavlicích výroční členská schůze tělovýchovné jednoty Sokol v Pavlicích. Účast na této schůzi byla 35 členů. Zúčastnil se též zástupce okresního výboru tělovýchovné organizace Sokol ze Znojma. Rovněž se této výroční schůze zúčastnil předseda národního výboru s. Procházka, tajemník s. Mička a předsedové společenských organizací.

Dne 12. února se konalo v 19 hodin večer zasedání národního výboru národní fronty v Pavlicích. Přítomni byli také předseda vesnické organizace strany s. Suchánek a předseda národního výboru s. Procházka. Na tomto zasedání se projednávaly otázky volebního programu a dále pojištění dalších národních směn na podporu dokončení volebního programu v posledním roce 5. pětiletky.

Beseda nad kronikou byla provedena v zasedací síni národního výboru dne 13. února. Tato akce byla provedena ve spolupráci národního výboru a socialistického svazu mládeže za účasti 28 členů svazáků. Tuto besedu řídil předseda s. Procházka a zúčastnil se tajemník s. Mička.

Výroční členská schůze jednotného zemědělského družstva se konala dne 21. února v 9 hodin dopoledne v sokolovně v Pavlicích, za účsti 128 členů a ostatních občanů. Výroční členskou schůzi zahájil a řídil předseda družstva s. Šula, který přednesl výroční zprávu za rok 1974. Této výroční schůze se dále zúčastnil předseda organizace strany s. Suchánek, předseda národního výboru s. Procházka, tajemník národního výboru Grešlové Mýto s. Chaloupka. Za okresní národní výbor Znojmo se této schůze zúčastnil s. Vejmola a za patronátní závod Strojobal Znojmo zástupce ředitele s. Balík. Na této schůzi bylo provedeno schválení sloučení družstev Pavlice a Grešlové Mýto v jeden v celek s názvem jednotné zemědělské družstvo Pavlice se sídlem v Pavlicích. Dále byl na této schůzi projednán a schválen plán hospodaření družstva na rok 1975 a schváleny stanovy družstva. Byla také provedena volba nového představenstva a ostatních komisí vzhledem k jeho rozšíření. Také byly projednány a schváleny dodávkové úkoly na rok 1975. Při výroční schůzi bylo podáváno občerstvení a společný oběd. Po programu, který trval až do odpoledních hodin, se konala volná zábava.

Konec masopustu byl oslaven pod patronací Českého červeného kříže průvodem masek po vesnici a večer taneční zábavou v pohostinství Jednoty.

Nahoru


Březen

Dne 1. března byla provedena dle usnesení schůze místního výboru národní fronty národní směna. Bylo provedeno bagrování pro položení kanalizace po pravé straně státní silnice směrem ke Grešlovému Mýtu. Této práce se zúčastnilo 28 občanů mužů a bylo přitom položeno 60 běžných metrů rour.

Oslava mezinárodního dne žen se konala v naší obci dne 9. března v místní sokolovně za účasti 160 občanů a školní mládeže. Školní mládež při této příležitosti sehrála divadelní hru „Brambory a růže“. Také děti z mateřské školky vystoupily na oslavě se svým programem. Obě tato vystoupení úspěšná a přítomným se velmi líbila. Této oslavy se zúčastnili všichni funkcionáři a předsedové všech složek národní fronty. Slavnostní projev přednesl předseda národního výboru s. Procházka, který poděkoval ženám za dosavadní práci a popřál jim hodně zdraví a osobní pohody v jejich soukromém životě a do další práce hodně sil pro plnění dalších úkolů.

Plenární zasedání národního výboru se konalo v zasedací síni dne 14. března. Toto zasedání řídil předseda s. Procházka za účasti 14ti poslanců, předsedy strany s. Suchánka, předseda národní fronty s. Herziga a předsedy družstva s. Šuly. Byla zhodnocena činnost poslanců, dále zasedání projednalo zabezpečení úkolů posledního roku pětiletky. Na tomto zasedání bylo také přijato usnesení pro výhled akcí národního výboru v šesté pětiletce jako návrh.

Dne 19. března se konala v místním pohostinství v 19:30 hodin výroční členská schůze dohlížecího výboru spotřebního družstva Jednota. Na schůzi bylo přítomno 74 občanů spotřebitelů. Výroční schůzi řídil předseda s. Petrů, za představenstvo Jednoty se schůze zúčastnil s. Pařízek z Moravského Krumlova. Dále se této schůze zúčastnil zástupce mlékárny „Lacrum“ z Mor. Budějovic s. Bláha a s. Svoboda, kteří vysvětlili občanům situaci v zásobování mlékem. Předseda s. Petrů seznámil spotřebitele s činností dohlížecího výboru za uplynulý rok, s. Pařízek senámil spotřebitele s celkovým hospodařením družstva v okresním měřítku. Žáci národní školy přednesli kulturní pásmo, které se líbilo. Během schůze byla vylosována tombola, kde spotřebitelé vyhráli různé věci denní potřeby. Na této schůzi byla uzavřena družba mezi dohlížecím výborem Jednoty a pionýrskou organizací „Plameňáci“ při základní devítileté škole v Pavlicích. Dohlížecí výbor nechal žákům devítileté školy promítnout film „Přerušená píseň“. Závěrečné hodnocení schůze provedl předseda národního výboru s. Procházka, který zhodnotil jak činnost dohlížecího výboru, tak i činnost a práci jednotlivých vedoucích prodejen.

Dne 24. března se konala v 19:30 hodin v sokolovně veřejná schůze místního národního výboru, které se zúčastnilo celkem 76 občanů. Této schůze se zúčastnila za okresní národní výbor s. Vaňková. Schůzi zahájil a řídil předseda s. Procházka. Na této schůzi byl schválen upřesněný rozpočet národního výboru na rok 1975, dále předseda hovořil o tom, co je ještě třeba udělat pro splnění posledního roku pětiletky. Předseda družstva s. Šula podal zprávu o stavu jarních prací v družstvu, tyto se jeví jako uspokojivé vzhledem k velmi uspokojivému počasí, které v tomto období je. Řekl, že jarní práce budou provedeny včas a kvalitně, aby byl předpoklad dobrých výnosů.

Nahoru


Duben

Dne 2. dubna byla na místním národním výboru zahájena jednání ve věci výstavby motorestu a kulturního domu v Pavlicích. Tohoto jednání se zúčastnili členové rady národního výboru, dále zástupci spotřebního družstva Jednota Znojmo a projektanti z Brna. Tato stavba má být zahájena v r. 1978 a má být postavena nákladem 8 milionů korun.

Počátkem dubna začalo místní JZD s osevem jařin. Poté následovala výsadba brambor.

V sobotu dne 12. dubna byla v naší obci uskutečněna další národní směna za účelem úklidu a úpravy obce. Této směny se zúčastnilo celkem 90 občanů včetně žáků národní školy. Byl proveden sběr kovového šrotu, úklid na skládkách, položeno 20 běžných metrů kanalizace pro svod vody od rybníka v dolní části obce, položeno 50 běžných metrů obrubníku, shrabán písek okolo státní silnice, proveden úklid obou čekáren na autobus, proveden úklid parčíku před budovou národního výboru a mateřské školky a proveden úklid zelených pásů v celé obci.

Členská schůze vesnické organizace strany se konala dne 21. dubna v 19:30 hodin v zasedací síni národního výboru. Přítomno bylo celkem 28 členů, za okresní výbor byla přítomna s. Vaňková. Schůzi zahájil a řídil předseda s. Suchánek. Bylo projednáno hodnocení jarních prací v zemědělském družstvu. K tomuto bodu hovořil předseda družstva s. Šula. Dále byla projednána další národní směna a také byla projednána příprava slavných májových dnů.

Dne 24. dubna byla na místním národním výboru provedena beseda s mladými lidmi za účasti 24 mládežníků. Na této besedě byli mladí lidé seznámeni s osvobozováním naší vlasti a naší obce sovětskou armádou před 30ti lety. Také bylo hovořeno o významu májových oslav. MLadí lidé byli zároveň požádáni o pomoc při udržování veřejného pořádku v obci v době májových oslav. Tato pomoc byla přislíbena.

V sobotu dne 26. dubna byla uskutečněna další národní směna. Byl proveden úklid po vesnici a provedená úprava svých zařízení. Byla vyčištěna a obílena požární zbrojnice, provedena údržba požární techniky, provedn úklid a výzdoba před prodejnami Jednoty, proveden úklid a oprava střechy mysliveckého domku, nátěr obou čekáren na autobus, natřeno zábradlí kolem požární nádrže, provedena oprava fasády kolem mechanizačního střediska družstva, vysázeno 1.500 kusů lesních stromků na stráni a kolem sportovního hřiště. Celková hodnota obou dubnových směn byla vyčíslena částkou 30.340 Kčs. Na směně pracovalo celkem 89 občanů a školní mládež.

Dne 30. dubna byla provedena výzdoba naší obce k 1. máji a ke slavnému výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Místní národní výbor zakoupil svým nákladem vlaječky československé a rudé, a tyto daroval občanům podél obou silnic, aby je vyvěsili na svých domech na oknech. Dále byly podél státní silnice na telefonní sloupy upevněny praporky v různých barvách. Tato výzdoba se velmi líbila všem i projíždějícím občanům.

Nahoru


Květen

Dne 1. máje na oslavu tohoto významného svátku všech pracujících se z naší obce zúčastnilo oslavy ve Znojmě asi 100 občanů. Do Znojma odjeli jednak autobusem a také svými vlastními vozidly.

Dne 6. května byla v místní sokolovně uskutečněna slavnostní schůze u příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Tato slavnostní veřejná schůze se konala v 19 hodin večer a zúčastnilo se jí 106 občanů. Schůzi uspořádal místní výbor národní fronty spolu s místním národním výborem a vesnickou organizací strany s tímto programem: 1. Zahájení a řízení slavnostní schůze provedl předseda národní fronty s. Ladislav Herzig. 2. Kulturní vložku uspořádali žáci základní devítileté školy. 3. Slavnostní projev přednesl předseda národního výboru s. Miloš Procházka, ve kterém zhodnotil práci a účast našich občanů na volebním programu, oznámil, že byla dokončena a odevzdána svému účelu požární nádrž. 4. Pozdravný projev přednesl zástupce okresního výboru strany a předseda okresní revizní komise Komunistické strany s. Vincenc Procházka. 5. Předání pamětních medailí a čestných uznání provedli zástupce okresního výboru strany s. Vincenc Procházka a předseda národního výboru s. Miloš Procházka. Jménem vyznamenaných poděkoval za udělení medailí a čestných uznání s. Jan Šula a jménem vyznamenaných slíbil plnou podporu jak okresnímu výboru strany i radě okresního národního výboru, tak i vesnické organizaci strany a místnímu národnímu výboru, že každý podle svých sil a schopností bude nápomocen při dalším budování naší socialistické vesnice. Na závěr slavnostní schůze byla zazpívána internacionála.

Dne 10. a 11. května pořádala tělovýchovná jednota Sokol v místní sokolovně poutní taneční zábavu. Tato poutní taneční zábava byla po oba dva dny hojně navštívena jak našimi občany, tak i zejména mládeží z okolních vesnic. K tanci i poslechu vyhrávala hudba Karla Kuchtíka z Blížkovic. Rovněž pro pobavení školní mládeže hostovaly v obci dva zábavní podniky. Rovněž dne 11. května při příležitosti naší pouti byl ve 13:30 hodin uspořádán slavnostní průvod s hudbou od budovy národního výboru na místní hřbitov k uctění památky padlých během okupace naší vlasti německou fašistickou armádou. Tento slavnostní průvod a kladení věnců byl uspořádán v rámci oslav 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Na hřbitově byl pietní akt zahájen státními hymnami Československou a Sovětskou, které zahrála hudba s. Kuchtíka. Kulturní vložku ve formě recitace přednesla Alena Petrů, žákyně základní devítileté školy. Slavnostní proslov u hrobu sovětského vojáka přednesl tajemník okresního výboru Komunistické strany s. Henek. Účast na této manifestaci byla z obou obcí přes 350 občanů včetně školní mládeže, kteří projevili souhlas s politikou naší Komunistické strany i s mírovou politikou Sovětského svazu. Na závěr zahrála hudba „Pochod padlých revolucionářů“.

Plenární zasedání národního výboru se konalo dne 23. května v zasedací síni národního výboru. Zúčastnilo se ho 13 poslanců, dále byl pozván předseda družstva s. Šula a také předseda dohlížecího výboru Jednoty s. Petrů. Zasedání řídil předseda s. Procházka a na programu byla projednána zásobovací situace v letním období a zejména v době žní. K této otázce přednesl písemnou zprávu s. Petrů. Ve zprávě zhodnotil dosavadní výsledky zásobování tak, jak byly projednávány na schůzích dohlížecího výboru společně s poznatky jednotlivých provozoven Jednoty spolu s návrhem na další zlepšení v zásobovací situaci, hlavně v provozovně pohostinství a také v prodejně potravin. K tomuto bodu bylo přijato usnesení a dáno na vědomí všem vedoucím prodejen. V dalším bodě programu seznámil přítomné předseda družstva s. Šula se stavem a průběhem jarních prací, dále se stavem připravenosti na žně. Hovořil hlavně o přípravě strojů a jejich oprav, je nutné připravit se včas, aby během žní se nevyskytovaly zbytečné potíže a prostoje. Třetím bodem programu bylo hodnocení politicko-výchovné práce za rok 1974 a upřesnění plánu na rok 1975.Písemnou zprávu k tomuto bodu jednání přednesl tajemník národního výboru s. Antonín Mička.

Nahoru


Červen

V úterý dne 3. června byly provedeny ve Znojmě odvody branců ročník 1957 z naší obce. K odvodu se dostavilo 5 branců. Všichni byli odvedeni. Brance předvedl do Znojma ke komisi předseda národního výboru s. Miloš Procházka.

Dne 7. června v sobotu se zúčastnila místní skupina požární ochrany v Pavlicích cvičení civilní ochrany v Jevišovicích v počtu 10 osob i s autem a výstrojí a výzbrojí.

V neděli dne 22. června byla provedena beseda se staršími občany narozenými v roce 1900 a dříve, to jest občanů starších 75 roků. Beseda se konala v místní sokolovně a zúčastnilo se jí celkem ze 41 pozvaných starších občanů jenom 25. Této besedy byli přítomni předseda strany s. Suchánek, předseda národního výboru s. Procházka, předseda výboru národní fronty s. Herzig, tajemník národního výboru s. Mička, předseda svazu mládeže s. Jiří Částek, za sbor pro občanské záležitosti s. Herzigová a za svaz žen s. Mičková a s. Suchánková. K přítomným promluvil předseda národního výboru s. Procházka a po projevu bylo všem přítomným podáno občerstvení. Tato beseda se starými lidmi splnila svůj účel a všichni se zapsali do pamětní knihy. Po besedě vyhrávala všem skupina harmonikářů žáků základní devítileté školy. Na závěr besedy jménem přítomných poděkoval s. Adolf Texl.

Nahoru


Červenec

V úterý 8. července se konala v Blížkovicích schůze kooperačního obvodu č. 8 pro jednotná zemědělská družstva. Této schůze se zúčastnili za naši obec předseda organizace strany s. Suchánek, předseda národního výboru s. Procházka a dále zástupci družstva v čele s předsedou družstva s. Šulou. Tato obvodní kooperační schůze byla svolána za účelem zajištění hladkého průběhu žňových prací v letošním roce. Tohoto společného zasedání se také zúčastnili zástupci okresního výboru strany, okresního národního výboru a okresní zemědělské správy ze Znojma.

V úterý 15. července bylo provedeno cvičení místního sboru požární ochrany po stránce připravenosti v letním období, kdy vlivem teplých dnů hlavně ve žních je možnost vzniku požáru mnohem větší.Po provedení cvičení bylo uskutečněno na hřišti u hřbitova školení starších obyvatel a žen v domácnosti v civilní obraně. Přednášky přednesli za požární sbor velitel František Kříž, za Český červený kříž skupina Pavlice Františka Holcerová, Jitka Mičková a Anna Nechvátalová. Přednášky byly zaměřeny na způsob hašení malých požárů a ošetřování popálenin. Školení se zúčastnilo 60 občanů.

V pondělí dne 21. července se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze vesnické organizace strany, tuto řídil předseda s. Suchánek a zúčastnilo se jí 26 členů a pracovnice okresního výboru strany s. Anděla Vaňková. Na této schůzi seznámil předseda družstva s. Šula členy strany se žňovým plánem a celkovou připraveností na žně. Dále byly projednány organizační připomínky a věci.

Ve středu dne 23. července se konala veřejná schůze občanů ve 20 hodin večer v sokolovně, které se zúčastnilo 68 občanů. Na této schůzi byly projednány otázky provedení žní, k tomuto hovořil předseda družstva s. Šula. Dále byly prodiskutovány otázky zabezpečení protipožární ochrany v letním období a zejména v době žní. K tomuto hovořili členové požárního sboru. Dalším bodem bylo projednání plnění volebního programu. Referát k mezinárodní politické situaci přednesl předseda s. Procházka. Občané vzaly tyto přednesené zprávy na vědomí.

V pátek dne 25. července se konalo v zasedací síni národního výboru plenární zasedání národního výboru. Toto řídil předseda s. Procházka a zúčastnilo se ho 16 poslanců. Na tomto zasedání přednesl písemnou zprávu o práci základní devítileté školy ředitel Ladislav Herzig za školní rok 1974/75, dále byla přednesena zpráva o činnosti mateřské školky, toto přednesla ředitelka školky. Dále byla projednána příprava k civilní obraně. V dalším bodu bylo projednáno hodnocení volebního programu. K tomuto bodu hovořil předseda Procházka. Zasedání národního výboru přijalo k projednávaným bodům programu příslušná usnesení. Z tohoto zasedání byla odeslána radě míru v Praze rezoluce na záchranu života generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Chile Louise Corvalana, který je opakovaně vězněn a mučen vojenskou juntou, která vládne v Chile.

V poslední dny měsíce července, 28. 7. 1975, započalo naše družstvo se žňovými pracemi. Do polí vyjely z počátku oba naše traktory. Postupem pracovalo v družstvu celkem 5 kombajnů, z toho 2 kombajny SK4 našeho družstva, 1 kombajn SK5-Niva, jež je majetkem kooperačního obvodu č. 8, kam patří také naše družstvo, a 2 kombajny E512 z STS Znojmo. Tyto 2 kombajny pracovaly u nás po dobu 10 dní.

Nahoru


Srpen

Letošní žně kladly poměrně velké nároky jak na jednotlivé pracovníky, tak i na stroje. Tyto stroje vlivem vlhkého vzduchu měly poruchy, obilí vlivem častých bouřek a dešťů bylo značně vlhké, takže ječmeny a ovse se musely řádkovat. Sušička pracovala ve dne v noci, protože všechno vymlácené obilí se muselo usušit. Žně v našem družstvu byly ukončeny 11. srpna a trvaly celkem 15 kalendářních dní. Pokud se týká dodávkových úkolů obilovin, úkol byl 5.000 q a splněno bylo 6.500 q, takže se naše družstvo čestně vyrovnalo s dodávkovým úkolem a tento naopak překročilo o 1.500 q obilovin. O výsledcích hospodaření za rok 1975 blíže viz JZD Pavlice.

V pondělí 18. srpna se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze vesnické organizace strany, tuto zahájil a řídil předseda s. Suchánek a zúčastnilo se celkem 28 členů, za okresní výbor s. Anděla Vaňková ze Znojma. Na programu jednání byla žňová otázka, dále vnitrostranické úkoly a plnění volebního programu.

Výstavba prodejny Jednota. V měsíci srpnu bylo provedeno vytyčení základů pro bagrování a dále se navážel materiál k tomu, aby mohla být stavba zahájena. Dovoz obstarali v patronátní výpomoci 3x Dřevotvar Znojmo, 1x Strojobal Znojmo a 1x Jednota Moravský Krumlov. Celkem se dovezlo z cihelny Jiřice u Miroslavi 5.000 cihel. Dále byla postavena bouda na nářadí, ve které bude možno uzamknout drobný materiál jako hřebíky, krumpáče, lopaty, kolečka a jiný materiál, který by mohl být snadno odcizen. V pondělí dne 18. srpna byly konečně zahájeny práce na bagrování základů. Tyto práce brigádně provedl bagrem zaměstnanec STS Lesná a náš občan Karel Březina. Vlastní práce na výstavbě započaly ve čtvrtek dne 21. srpna čištěním a betonováním základů. Do práce nastoupila četa brigádníků - důchodců, a to Svoboda Karel, Bauer Stanislav, Joura Jan, Málek Rudolf a Procházka Karel. V sobotu dne 30. srpna byla uskutečněna brigáda na výstavbě prodejny. Dopoledne pracovali členové mysliveckého sdružení, odpoledne pak členové československé strany lidové. Bylo položeno celkem 12 m3 betonu do základů. Takové brigády se budou konat každou sobotu tak, aby se vystřídaly všechny složky, které tvoří národní frontu v naší obci.

Nahoru


Září

První školní den proběhlo slavnostní zahájení školního roku, jehož se zúčastnili předseda vesnické organizace strany, předseda a tajemník národního výboru, předseda družstva a mnozí z rodičů. Všichni funkcionáři včetně ředitele školy s. Herziga přednesli své projevy a popřáli dětem hodně zdaru.

V neděli dne 7. září byly v Brně uspořádány celostátní dožínky. Na těchto dožínkách byl prezidentem republiky s. Husákem udělen našemu okresu Znojmo řád práce za vynikající výsledky v zemědělství. Těchto celostátních dožínek se zúčastnila také delegace našeho jednotného zemědělského družstva i obce v počtu 23 osob.

V pondělí dne 15. září se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze vesnické organizace Komunistické strany. Tuto schůzi zahájil a řídil předseda s. Suchánek a zúčastnilo se jí celkem 25 členů strany. Na programu této členské schůze byla zpráva předsedy družstva s. Šuly o plnění výrobního plánu a nákupních úkolů v r. 1975, dále pak organizační záležitosti strany a hodnocení volebního programu.

V pátek dne 26. září se konalo v zasedací síni národního výboru plenární zasedání. Toto zasedání národního výboru zahájil a řídil předseda s. Procházka a zúčastnilo se ho 12 polsanců. Tohoto zasedání se také zúčastnil náčelník obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Jevišovice s. kapitán Taflíř. Zasedání mělo na programu projednání dodržování socialistické žákonnosti a k tomu hovořil s. kapitán Taflíř, dále plnění volebního programu a hovořil s. Procházka. Na tomto zasedání byl schválen nový sbor pro občanské záležitosti, kterýmá celkem 12 členů. Předsedou sboru byl zvolen s. Březina Bohumil, tajemnicí sboru zvolena s. Herzigová Miloslava. Sbor byl složen ze zástupců jednotlivých složek národní fronty a doplněn poslanci národního výboru.

V měsíci září se pracovalo na výstavbě prodejny Jednota, kde mimo stále skupiny pracovníků - důchodců byli naším zemědělským družstvem uvolněni dva zedníci, a to Tůma Antonín ml. a Matula Robert, kteří započali s výstavbou podsklepení a dále prováděli asfaltovou izolaci dna a stěn. Mimo to ještě každou sobotu pracovali na výstavbě brigádnici od 7 do 17 hodin. Tyto brigády byly složené ze složek národní fronty, a to Komunistické strany, Lidové strany, Socialistického svazu mládeže, požárníků a myslivců. Za měsíc září odpracovaly tyto brigády bezplatně celkem 1938 brigádnických hodin.

Dále bylo započato s úpravou okolí požární nádrže rybníka v dolní části obce.

Nahoru


Říjen

Na přelomu září a října byly v JZD sklizeny brambory a řepa i za pomoci brigádníků z řad pavlických občanů. Byl proveden také osev ozimů.

Ve dnech 11. a 12. října uspořádala organizace Socialistického svazu mládeže v Pavlicích tradiční posvícenskou zábavu. K tanci a poslechu vyhrávala hudba s. Kuchtíka z Blížkovic. V neděli vyhrávala hudba po vesnici a zvala občany na večerní zábavu. Zájem o zábavu byljak u našich občanů, tak i u přespolních návštěvníků značný.

V týdnu od 13. do 20. října byly v obci provedeny agitační dny za účelem vysvětlení mezinárodních a vnitřních politických událostí, dále byli občané pozváni na veřejnou stranickou schůzi a také byli pozváni na národní směnu na den 25. října.

Dne 20. října se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze vesnické organizace strany. Na schůzi bylo přítomno celkem 27 členů strany a schůzi zahájil a řídil předseda s. Suchánek. Členské schůze se zúčastnila za okresní výbor strany s. Vaňková. Na programu schůze byly jednak organizační záležitosti a jednak hodnocení plnění úkolů družstva. K tomu hovořil předseda s. Šula.

Dne 24. října se konala v kabinách sportovního hřiště výroční členská schůze místní organizace Socialistického svazu mládeže za účasti 32 členů. Této výroční schůze se zúčastnil předseda strany s. Suchánek a předseda národního výboru s. Procházka. Na této výroční schůzi byla zhodnocena činnost organizace za uplynulý rok, dále byl zvolen nový výbor, kde předsedou byl zvolen s. Jaroslav Částek ml. Na této výroční schůzi byl schválen závazek svazu mládeže na počest XV. sjezdu strany. Bylo konstatováno, že činnost svazáků se značně zkonsolidovala a skýtá záruku řádného plnění úkolů, jež se od mladých lidí očekávají.

V sobotu 25. října se uskutečnila národní směna za účasti 24 občanů a 30 mládežníků. Pracovalo se na výstavbě prodejny Jednota, na úpravě a čištění chodníků, mládežníci pracovali na výstavbě hokejového hřiště. Jest snad ze zápisu patrna malá účast občanů, tato byla ovlivněna tím, že byl normální pracovní den jak v družstvu, v dřevotvaru i v kamenolomu, tak i v ostatních závodech na okrese Znojmo, kam naši občané dojíždějí.

V pondělí dne 27. října v 15 hodin odpoledne byla za účasti složek národní fronty, pionýrské organizace, žáků základní devítileté školy a místních občanů položena kytice květů na hrob sovětského vojáka, gardového seržanta Batyrčina, který zemřel tragicky dne 9. května 1945 v naší obci. Při této příležitosti přednesl ředitel školy s. Herzig krátký projev jako pietní vzpomínku. Večer v 18:30 hodin byl uspořádán od budovy školy lampionový průvod vesnicí za účasti žáků školy a občanů obce. Do pochodu vyhrávala hudba s. Kulhánka. Po tomto průvodu byla uskutečněna v místní sokolovně slavnostní schůze, na které bylo vzpomenuto významu 28. října jako dne vyhlášení naší samostatnosti v r. 1918, dne znárodnění v r. 1945 a schválení zákona o Československé federaci v r. 1968. Dále byl zdůvodněn a vysvětlen vznik Velké říjnové socialistické revoluce před 58 lety v r. 1917 a její význam pro vznik tehdejší Československé republiky, jakož i stálá podpora a pomoc Sovětského svazu naší republice až do dnešních dnů. Na této schůzi byla provedena žáky naší školy a svazáky kulturní vložka. Této slavnostní schůze se zúčastnili všichni vedoucí funkcionáři na vesnici a mimo to se zúčastnilo celkem 132 občanů a 42 žáků naší školy. Za okresní výbor strany se zúčastnila s. Vaňková, která přednesla slavnostní projev.

Nahoru


Listopad

Ve středu dne 12. listopadu byla v zasedací síni národního výboru schůze místního výboru národní fronty. Schůze se zúčastnilo celkem 11 členů výboru a zahájil ji a řídil předseda s. Herzig. Této schůze se zúčastnili též předseda stranické organizace s. Suchánek a předseda národního výboru s. Procházka. Za okresní výbor národní fronty se schůze zúčastnil tajemník s. Kosmák. Na této schůzi byl projednán a schválen kulturní plán složek národní fronty na rok 1976, projednána zemědělská otázka, ke které hovořil s. Šula. O plnění volebního programu v této páté pětiletce hovořil s. Procházka a řekl, že hlášení o celkovém plnění volebního programu bylo odesláno radě okresního národního výboru. V diskuzi bylo hovořeno o výchovné činnosti mladých lidí a dále o rozvíjení iniciativy pracujících k XV. sjezdu strany. Závěr schůze provedl tajemník okresního výboru s. Kosmák a vyslovil se velmi pochvalně o činnosti a práci výboru národní fronty na vesnici.

V sobotu dne 15. listopadu proběhla v naší obci poslední národní směna, které se zúčastnilo celkem 20 občanů, z toho na výstavbě prodejny Jednota pracovalo celkem 12 lidí. Bylo provedeno zabetonování 10 běžných metrů základů, proveden úklid staveniště a stavba byla zazimována. Dále na této směně byla navezena hlína na záhon u požární nádrže a k požární zbrojnici. Tato hlína byla rozhozena a záhony připraveny na jaro.

V pondělí dne 17. listopadu se konala v zasedací síni národního výboru členská schůze stranické organizace, na schůzi bylo přítomno 26 členů. Členskou schůzi zahájil a řídil předseda s. Suchánek. Za okresní výbor strany se zúčastnila s. Vaňková. Na programu schůze byly otázky plnění plánu zemědělské výroby v družstvu. K tomuto hovořil předseda družstva s. Šula.

V úterý dne 18. listopadu se konala v základní devítileté škole další přednáška lidové akademie na téma „Rodina jako součást výchovných činitelů za socialismu“. Této přednášky se zúčastnilo celkem 42 občanů, byla provedena pod patronací rodičů a přátel školy.

Dne 21. listopadu bylo v zasedací síni národního výboru šesté zasedání národního výboru. Tohoto plenárního zasedání se zúčastnilo celkem 14 poslanců. Na programu bylo projednáno hodnocení práce poslanců národního výboru, dále komisí národního výboru za rok 1975. Byla projednána závěrečná zpráva o plnění volebního programu za rok 1975, dále projednán a schválen jednotný kulturní plán obce na rok 1976. Zasedání řídil předseda s. Procházka, k jednotlivým bodům programu diskutovalo celkem 7 poslanců a jejich příspěvky byly shodné s předloženými zprávami.

Dne 24. listopadu se konala v pohostinství Jednota výroční členská schůze spotřebního družstva Jednota. Této schůze se zúčastnilo celkem 67 občanů. Za Jednotu Moravský Krumlov se schůze zúčastnil s. Kasal a s. Diviš. Členskou schůzi zahájil a řídil předseda dohlížecího výboru s. Petrů, který přivítal přítomné občany i ostatní funkcionáře mezi jinými předsedy vesnické organizace strany s. Suchánka, předsedy národního výboru s. Procházky, předsedy národní fronty s. Herziga a další. Pionýři přednesli kulturní vložku. Zprávu o činnosti družstva přednesl zástupce Jednoty s. Kasal. Zprávu o činnosti dohlížecího výboru přednesl s. Petrů, rovněž tak seznámil přítomné s plněním programového plánu. Ze zprávy je patrno, že programový plán jest splněn. Dohlížecí výbor uspořádal také tombolu, kde rozdal lístky zdarma. Toto zaplatil z pokladny sdružených prostředků.

V sobotu dne 28. listopadu uspořádalo myslivecké sdružení „Mírov“ Pavlice - Grešlové Mýto hon na zajíce. Střeleno bylo celkem 205 zajíců, což jest nejvíce v historii trvání společnosti. Večer byla uspořádána poslední leč v pohostinství Jednota v Pavlicích spojená s taneční zábavou, na které vyhrávala kapela místních mladých hudebníků pod vedením Aleše Bohdálka.

V neděli dne 30. listopadu uspořádal sbor pro občanské záležitosti při národním výboru slavnostní vítání občánků do života. Slavnostního uvítání se zúčastnili předseda národního výboru s. Procházka, předseda sboru s. Březina, tajemnice sboru s. Herzigová a další funkcionáři. Žákyně naší školy přednesly kulturní vložku. Všem přivítaným dětem byl sborem pro občanské záležitosti předán malý dárek - medvídek. Po skončení obřadu byli rodiče s dětmi vyfotografováni, což provedl tajemník národního výboru s. Mička.

Nahoru


Prosinec

Ve středu dne 12. prosince se konala v zasedací síni národního výboru schůze místního výboru národní fronty, kterou řídil předseda s. Herzig. Na programu této schůze bylo hodnocení činnosti poslanců národního výboru a práce komisí. Dále bylo provedeno celoroční hodnocení volebního programu a s tím i brigád našich občanů, kteří na tomto volebním programu pracovali a tím se přičinili o jeho splnění. Dále se schůze zabývala zpracováním a schválením plánu schůzí na první pololetí 1976.

Dne 15. prosince v pondělí se konala v zasedací síni národního výboru výroční členská schůze vesnické organizace strany za účasti 28 členů. Výroční schůzi řídil předseda s. Suchánek a na programu byla zpráva o činnosti organizace za rok 1975, dále byla projednána a schválena činnost poslanců národního výboru a jeho komisí, hodnocena práce družstva, místního výboru národní fronty a ostatních společenských organizací.

Dne 18. prosince bylo v místní sokolovně provedeno školení řidičů motorových vozidel dle nové vyhlášky č. 100/75 Sb. Tohoto školení se zúčastnilo asi 120 řidičů z obcí Pavlice, Grešlové Mýto, Boskovštejn a Vranovská Ves. Přednášku provedl s. Anděl ze Svazarmu autoškoly Znojmo.

Dne 28. prosince se konalo ve Znojmě plenární zasedání okresního národního výboru rozšířené o předsedy místních národních výborů. Na tomto zasedání byl národním výborům předán rudý prapor okresního výboru strany a předal ho vedoucí tajemník s. Dr. Vratislav Svoboda. Za náš národní výbor se tohoto zasedání zúčastnil předseda s. Miloš Procházka.

Tentýž den se konala v místním pohostinství Jednota schůze místní skupiny požárníků za účasti 25 členů sboru.

Dne 30. prosince svolal předseda národního výboru s. Procházka pracovní zasedání národního výboru, na které podal poslancům zprávu ze zasedání okresního národního výboru ve Znojmě. Na tomto zasedání po provedené diskuzi poděkoval všem poslancům, komisím a ostatním funkcionářům za vykonanou práci za rok 1975 a popřál všem hodně úspěchů a sil do Nového roku 1976, prvního roku VI. pětiletky.

Český svaz žen při národním výboru uspořádal na Silvestra dne 31. prosince v místní sokolovně taneční zábavu na ukončení roku 1975.

Nahoru


Statistiky za rok 1975

V naší obci se narodilo 9 dětí.

U místního národního výboru bylo uzavřeno 9 manželských sňatků.

Zemřelo 7 občanů, všichni byli pochováni na místním hřbitově.

Do naší obce se přistěhovalo 9 občanů.

Stejně tak se 9 našich občanů z obce odstěhovalo.


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1965-1982). SOkA Znojmo, fond Místní národní výbor Pavlice, ev.č. 559.
    © Zdeněk Nechvátal