tisk domů


JZD Pavlice


J o zkušenostech nabytých v okolních vesnicích, kde bylo JZD ustaveno a neprosperovalo, neměli pavličtí zemědělci o vytvoření JZD žádný zájem, přesto ale byl v r. 1951 ustanoven přípravný výbor JZD a jeho předsedkyní se stala malorolnice Anastázie Laštůvková č. p. 45. JZD však nevyvíjelo žádnou činnost. Rolníci nechtěli do JZD vstupovat nejen v Pavlicích, ale prakticky po celé zemi. Proto bylo vydáno vládní nařízení, kterým byl zaveden pořádek v lístkovém hospodaření, na základě čehož zemědělci, kteří nesplnili předepsané dodávkové úkoly, neobdrží lístky na cukr, mýdlo a šatenku. Samozřejmě byly předepsané dodávky často větší, než mohli rolníci plnit. Postižených zemědělců tak bylo větší procento. Dodávky se hodnotily čtvrtletně, což rada MNV Pavlice na své poslední schůzi dne 31. března provedla, a řada zemědělců, kteří nesplnili jim předepsané dodávky, neobdrželi na příští čtvrtletí lístky na cukr, mýdlo a šatenku. Nesplnění dodávek mělo rovněž vliv na povolení domácích porážek a zemědělcům, kteří dodávkové úkoly nesplnili ani náhradním plněním, nebyla ONV porážka povolena.

28. prosince 1952 bylo ustaveno JZD III. typu v čele s předsedou Josefem Bartejsem. Většina místních rolníků se bránila vstupu do JZD, které mělo v té době jen 6 členů. JZD v obci provedlo 12. ledna 1953 svod veškerého hovězího dobytka. Krávy byly svedeny do usedlosti Marie Fialové a mladý dobytek byl ustájen v usedlosti Josefa Bartejse č.p. 94. Dále se družstevníci rozhodli k adaptaci vepřína v usedlosti Karla Grüna č.p. 49, kam byl sveden vepřový dobytek 25. února 1953.

Na MNV za účasti zástupce SNB byly sepsány protokoly se zemědělci, kteří nesplnily své dodávkové kvóty. Tresty pro ně byly různé, např. Bohdálek Oldřich, který státu v roce 1954 nedodal 30q obilí a některé ostatní zemědělské produkty, byl lidovým soudem ve Znojmě odsouzen ke 3 měsícům vězení a k peněžité pokutě 1000 Kčs nepodmíněně.

JZD bylo pro špatné hospodaření k 1. červenci 1953 rozpuštěno. Za I. pololetí splnilo JZD dodávky na 100 % a za dodané produkty byly dány peníze na dluh. I tak ještě zůstalo členům 30.000 Kčs dluhu v nové měně. Členové si rozebrali pozemky a dobytek a nadále hospodařili soukromě.

Po 26denní agitační práci členů ONV-OV-KSČ a MNV bylo znovu ustanoveno JZD 5. září 1955. Mělo 15 členů, z toho 6 zemědělců. Jako vedoucí JZD v Pavlicích byl ustanoven ONV soudruh Kauer z Oblekovic, který měl vést družstvo spolu s předsedou družstva s. Janouškem tak dlouho, než bude schopno samo prosperovat. JZD dostalo přidělenu státní dokrmnu, která byla přemístěna za obnos 36.000 Kčs, a provedlo HTU na 110 ha orné půdy. Zabrané pozemky soukromníků, které padly do plochy pozemků JZD, byly vysměňovány.

Tentokráte byli ovšem rolníci nuceni vstupovat do JZD i proti své vůli. Výmluvné jsou zápisy v obecní kronice z dubna a června 1956. V prvním se uvádí „MNV zajistil usedlost zemědělce Karla Bohdálka č. p. 76. Jmenovaný není schopen sám hospodařit a proti JZD se staví záporně. Předává tedy svoji usedlost dobrovolně JZD, do dvou měsíců si najde zaměstnání a vystěhuje se z obce. Předem však provede právní přepis usedlosti na JZD Pavlice.“ Ve druhém pak čteme, že „JZD doplnilo stav hovězího a vepř. dobytka částečně i z přídělu, který obdržela po likvidaci kulaka z obce Mikulovi.“

V průběhu r. 1956 JZD provedlo přípravy ve dvoře bývalého velkostatku, aby sem mohl být sveden dobytek ke společnému ustájení. 9. dubna provedlo JZD svod hovězího dobytka a 23. dubna pak vepřového dobytka a koní. Byla také vystavěna drůbežárna a 4. července dostalo JZD 300 odrostlých kuřat, aby se tak započalo se společným chovem slepic.

V pátek 31. ledna 1957 uspořádalo JZD v obci svoji první výroční schůzi, na které byly členům vyplaceny doplatky včetně naturálií za rok 1956.

Poslední rolníci vstoupili do JZD 16. srpna 1957, a tak se Pavlice staly 20. socialistickou obcí v okrese Znojmo. Družstvo v počátcích pracovalo téměř bez mechanizace, půda se obdělávala koňskými potahy. Tak například při žních v r. 1958 mělo JZD k dispozici 2 samovazy, 2 kombajny, několik hrsťovaček a mlátičku. Přičemž kombajny byly po několik let pouze zapůjčovány a v r. 1961 se muselo JZD obejít zcela bez kombajnů. Koncem října 1958 dostalo JZD přidělen nákladní automobil. Postupem času byly koupeny nové zemědělské stroje. Např. v r. 1970 byly za 340 000 Kčs zakoupeny 2 traktory, 2 pětitunové vleky, bramborový kombajn, rozmetadlo na hnojivo, dodávkové auto značky „Žuk“ a sklízecí řezačka. V r. 1975 bylo při žních použito 5 kombajnů, z toho 2 kombajny SK4 patřily JZD Pavlice, 2 kombajny E512 byly zapůjčeny ze STS Znojmo a 1 kombajn SK5-Niva, který patřil kooperačnímu obvodu č.8, do něhož patřilo i JZD Pavlice.

8. září 1957 byly uspořádány dožínky. Mládež od časného rána projížděla obcí na koních, děvčata potom s hudbou na traktoru zvala všechny občany na odpolední dožínkový průvod a po něm na dožínkovou veselici. Odpoledne měli na dožínkové slavnosti Motorpal Znojmo, který má na pavlickém JZD patronát, a vojáci estrádu. Vojáci svým humorem, veselostí a vtipem rozesmáli všechny zúčastněné. Při večerní zábavě účinkovala místní hudba pana Muchy. Dožínek se zúčastnilo asi 1200 lidí.

V r. 1959 a 1960 byly vystavěny budovy samokrmušky pro 257 prasat a kravín pro 104 krávy.

Do sklizně v r. 1960 nasadilo JZD i dva zapůjčené kombajny. Z dnešního pohledu až neuvěřitelně zní zpráva, že obilí po kombajnech se dosoušelo na státní silnici u Jelínkových. Silnice byla na 14 dnů uzavřena a provoz řízen objížďkou spodní částí obce.

V r. 1961 došlo k rozšíření drůbežárny. Byly vybudovány z dřevěných panelů na zděné podezdívce dvě další drůbežárny celkem na cca 1500 kuřat. Také se musely přestěhovat kovárna a údržbárna z Vranovské Vsi do Pavlic k Fialům, kde se kovárna a údržbárna zřídily adaptací stáje.

V říjnu 1961 byla zabudována mostní váha u statku s nosností 200q. Počínaje 1. lednem 1962 byl veškerý pohyb hmot vážen.

V rámci celostátní akce v r. 1962 na zúrodnění půdy došlo i v naší obci k provedení meliorací na ploše 18 ha v Rovném a Pod Blažkovským nákladem asi 250 000 Kčs. Kromě toho byla zbudována nákladem asi 800 000 Kčs kejdovací závlaha na ploše 85 ha vesměs kolem statku. Voda na závlahu se čerpala z Jevišovky ve Žlebech, v případě potřeby i z Blažkovského rybníka, který byl k tomu účelu buldozery vyhlouben a rozšířen, aby se zvýšil obsah vody. Bylo vybagrováno asi 8 000 m3 materiálu na kompostování. Čerpací stanice byla zřízena ve Žlebech a bylo nutno prodloužit elektrické vedení od statku až k čerpací stanici.

V r. 1963 byly na dvoře údržbárny koncem roku vybudovány garáže pro 6 traktorů a nová dílna s prohlubní na oprava traktorů, dále byla u vjezdu do dvora údržbárny postavena kancelář pro hospodářku dopravního a mechanizačního střediska JZD. Proběhly také přípravné práce na zřízení rybníka. Bylo provedeno vyhloubení dna rybníka buldozerem a nahrnutí hráze v „Hrázce“, aby mohla být zadržena voda pro závlahu a kejdu. Na zpevnění hráze byl navezen kámen a písek.

V r. 1966 byl za stodolami u statku postaven polní mlat. V době žní sloužil k dosoužení a čištění obilí, při sběru okopanin se zde pytlovaly a uskladňovaly brambory a v zimě zde byly garážovány zemědělské stroje a nářadí. V následujícm roce pak byla přistavěna sušička na obilí.

V r. 1970 vystoupil z JZD Pavlice Alois Málek (č.p. 58). Stal se tak jediným soukromě hospodařícím zemědělcem v obci. Hospodařil na pozemcích o výměře 7,50 ha. 1. října 1974 byl přesvědčen komisí složenou ze zástupců okresního národního výboru, okresní zemědělské správy, místního národního výboru a jednotného zemědělského družstva o vstoupení do JZD a předání pozemků do společného hospodaření.

Na jaře 1970 začalo JZD vyrábět lisované škvárobetonové tvárnice. Škvára se dovážela z Oslavanské elektrárny.

V průběhu r. 1971 bylo zavedeno strojní dojení ve starém kravíně.

Dne 31. října 1974 byla konána v kulturním domě v Grešlovém Mýtě společná schůze za účasti zástupců obou obcí i zástupců obou družstev za účelem sloučení JZD Grešlové Mýto s JZD Pavlice. Bylo dosaženo dohody a obě tato družstva byla sloučena od 1. ledna 1975 v jedno zemědělské družstvo se sídlem v Pavlicích.

Obdobně probíhala jednání v letech 1975 a 1976 o sloučení Státního statku ve Vranovské Vsi s JZD Pavlice. Ke sloučení mělo dojít k 1. lednu 1977.

Usnesením členské schůze ze dne 20. prosince 1976 bylo Jednotné zemědělské družstvo v Pavlicích sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem „Družba“ se sídlem v Blížkovicích jako družstvem přejímajícím k 1. lednu 1977. Do JZD „Družba“ Blížkovice byla integrována kromě pavlického i hostimské JZD „Vlast“. Do jednoho celku tak byla sloučena dřívější JZD Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Jiřice u Moravských Budějovic, Pavlice, Prokopov a hospodářství Státního statku Lesná ve Vranovské Vsi.


Předsedové JZD Pavlice:
Příjmení Jméno Bydliště od - do
Bartejs Josef č.p. 94 28. prosince 1952 - 1. července 1953
Janoušek Vilém č.p. 70 5. září 1955 - 16. srpna 1957
Nečas Cyril č.p. 96 16. srpna 1957 - 11. února 1958
Holík František č.p. 23 11. února 1958 - 16. února 1960
Bartejs Josef č.p. 94 16. února 1960 - 28. února 1964
Šula Jan č.p. 68 28. února 1964 - 31. prosince 1976


Hospodaření družstva v roce 1975

V kronikách nalezneme záznamy o hospodaření JZD Pavlice za jednotlivé roky samostatného fungování v různé míře podrobností. Nejpodrobnější údaje pocházejí z r. 1975, který byl proto vybrán na ukázku fungování místního JZD. JZD Pavlice mělo v té době 170 členů, z nichž 113 v něm pracovalo, a výměra zemědělské půdy činila 798 ha, z toho bylo 719 ha orné půdy.


Sklizeň za rok 1975:
Plodina Osetá/osázená plocha Sklizená plocha Celkový výnos Průměrný výnos z 1 ha
pšenice ozimá 157,70 ha 157,70 ha 5.998 q 38,1 q
žito 103,39 ha 103,39 ha 3.285 q 31,7 q
ječmen jarní 69,66 ha 69,66 ha 2.274 q 32,6 q
oves, směs s ječmenem 65,25 ha 61,79 ha 1.803 q 29,2 q
hrách jedlý 25,23 ha 25,23 ha 577 q 22,8 q
bob 25,97 ha 5,80 ha 116 q 20 q
směsi luštěnin 6,65 ha 9,89 ha (?) 180 q 18,2 q
brambory 29,17 ha 29,17 ha 5.334 q 179,7 q
krmná řepa 5 ha 5 ha 2.676 q 535,2 q
kukuřice na siláž 35,24 ha 35,24 ha 12.684 q 359,9 q
ostatní jednoleté pícniny 60 ha 50,79 ha 15.160 q 187,6 q
jetel červený na píci 22,80 ha 11 ha 1.547 q 91,5 q
jetel červený na semeno 11,80 ha 15 q 1,2 q
vojtěška na seno 18,58 ha 18,58 ha 1.424 q 76,6 q
jetele a travní směsi na seno 70,53 ha 70,53 ha 2.022 q 28,6 q
louky trvalé na seno 47,38 ha 41,20 ha 906 q 22 q
louky pastevní na seno 34,20 ha 8,61 ha 228 q 26,5 q
mák 10 ha 10 ha 60 q 6 q
jahody 2,20 ha 2,20 ha 74 q 33,6 q
ozimé směsky na zeleno 2 ha 2 ha 548 q 274 q
řepný chrást 5 ha 5 ha 731 q 146,2 q

Kromě výše uvedených plodin byly v průběhu let pěstovány také další plodiny jako čočka, fazole, hořčice, mrkev, okurky, řepa cukrová, řepka nebo slunečnice.

Na ploše 1,25 ha byly pěstovány ovocné stromy - 36 jabloní, 6 hrušní, 30 švestek a 111 třešní.


Živočišná výroba za rok 1975:
Surovina Státní plán Splněno Plnění v %
maso celkem 1385 q 1388 q 100,1
jatečný skot 600 q 581 q 96,8
jatečná prasata 780 q 805 q 103,2
maso drůbeží 850 q 869 q 102,3
mléko 610.000 l 598.000 l 98
vejce (údaje za r. 1973) 325.000 ks 297.000 ks 91,4

Stavy dobytka za rok 1975:
Druh Plán Skutečnost
Skot celkem 487 ks 448 ks
z toho krav 234 ks 211 ks
Prasata celkem 736 ks 897 ks
z toho prasnic 80 ks 92 ks

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
  • Kronika obce Pavlice (1965-1982). SOkA Znojmo, fond Místní národní výbor Pavlice, ev.č. 559.
    © Zdeněk Nechvátal