tisk domů


Kostel sv. Filipa a Jakuba


R oku 1649 vystavěl v Pavlicích generál Raduit de Souches první kapli a připojil k ní hospic pro 12 chudých, a sice 6 mužů a 6 žen, kteří dostávali od velkostatku jevišovického ročně 6 měřic žitné mouky na chléb, 3 měřice pšeničné mouky, 6 pytlů ječmene, čočky, hrachu a ostatního živobytí dohromady; 12 ryb, 12 míseček soli, 9 míseček másla, na maso měsíčně 12 krejcarů, každý asi 5 m3 dřeva (celkem asi 60 m3), každý druhý rok celý šat i prádlo. Jejich povinností bylo se hlasitě ráno a večer za dárce modlit v kapli.

Kaple tato byla r. 1670 rozbořena a na jejím místě nákladem téhož pána vystavěna nová, dosti upravená, v níž směly být konány bohoslužby. Kapli vysvětil 12. srpna 1677 Jan Josef hrabě Breuner, biskup nicopolitánský, kanovníksufragán olomoucký, který se stal r. 1695 arcibiskupem pražským. Tato kaple je asi nynější přední část kostela pod věží.

R. 1675 byl zřízen při oltáři v kapli Boží hrob podle jeruzalémského. Při kapli bývala do r. 1764 Kalvárská hora a do r. 1806 kaple utrpení Kristova. Zvony jsou zde tři. Největší, litý r. 1693, pochází z františkánského kláštera ve Znojmě.

R. 1785 byla zřízena lokální kuracie. První samostatný duchovní přichází do Pavlic 18. února r. 1785, kdy císař Josef II. s ohledem na vzdálenost Pavlic od farního kostela (tehdy patřívaly Pavlice do hostimské farnosti) zřídil zvláštním dekretem v Pavlicích samostatnou lokálii. Prvním lokalistou byl Dr. Donulus Schwarz, který byl zároveň prvním učitelem a soukromě i pohromadě lidi i děti učil číst a psát. Kázání probíhala v češtině a částečně v latině, jednu neděli v měsíci pak v němčině.

Od téhož roku patří do pavlické farnosti také obec Vranovská Ves, která do té doby patřila do farnosti štítarské.

R. 1829 byla zbudována budova farní. Jednalo se o nepatrnou, vlhkou budovu. Ve stejném roce byl zbořen chudobinec a na tom místě byl přistavěn obětavostí Josefa hraběte Ugarte, pána jevišovického, prostornější kostel, jehož stavba byla dokončena r. 1835.

Kurát měl r. 1831 z náboženského fondu 274 zlatých 31 krejcarů ročního platu.

V srpnu 1926 byla vystavěna kaple při kostelu, v níž byly zasazeny mramorové desky se jmény padlých vojínů v 1. světové válce. Po 2. světové válce pak přidána deska s oběťmi této války.

V srpnu 1928 byla na kostele nahrazena dřevěná okna kovovými nákladem četných jednotlivců, jejichž jména byla napsána na každém okně. Rovněž dveře (hlavní vchod) byly vyměněny za nové.

V květnu a červnu 1929 proběhla renovace fary, kdy bylo přistavěno první poschodí.

V listopadu 1937 byly zakoupeny do kostela dva nové zvony. V tomto měsíci byla také vystavěna zeď kolem kostela a založena ozdobná zahrádka.

V r. 1942 byly dva zvony odebrány na příkaz německých úřadů.

V r. 1949 byly v kostelní věži zavěšeny dva zvony, nahrazující zvony odebrané za války.

V kostele se nacházelo 5 oltářů, zasvěceny byly sv. Filipu a Jakubu, Božskému srdci Páně, Nejčistšímu srdci Panny Marie, sv. Donátu a věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. V současnosti jsou v kostele oltáře tři. K posvátným památkám patří ostatky sv. Donáta, biskupa a mučedníka, které sem byly přeneseny ze zrušeného kláštera ve Znojmě. První varhany pocházely z r. 1900. Byly však zakoupeny již jako použité. Současné varhany pak z r. 1996.

V říjnu a listopadu 2008 proběhla oprava báně. Vzhledem ke stavu konstrukce se musela vyměnit většina krovů. Nová kopule má kulatější tvar. Na věž byla umístěna nová pozlacená makovice a restaurovaný pozlacený kříž. Kvůli rekonstrukci věže byly zastaveny také věžní hodiny. Znojemský děkan Jindřich Bartoš vysvětil při mši svaté nový kříž. Do makovice byly uloženy dokumenty a fotografie Pavlic.

V květnu 2010 byla vyměněna všechna okna. Téměř současně se začalo s výmalbou kostela. Zásluhu na tom má bratr Gilbert (Plíšek Antonín ml. z Pavlic) ze Strahovského kláštera v Praze, který výmalbu zorganizoval a zaplatil (asi 50 000,- Kč). Došlo také na výměnu zádveří, opravu hlavního lustru a odstranění nebo výměnu některých světel. Jako výzdoba kostela zůstaly jenom sochy, obrazy byly odstraněny. Upravena byla také Kaple padlých.

Přifařeny jsou obce: Pavlice, Grešlové Mýto a Vranovská Ves s částí Hostěrádky.

O apoštolech Filipovi a Jakubovi, podle nichž je pojmenován místní kostel, si můžete přečíst zde.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
  • Kuba, F. Rybníky na Znojemsku a jiné zajímavosti. Jevišovice: Kuba, F., 1992. 20 s.
  • Nekula, A. Jak jsme žili v Pavlicích. SOkA Znojmo, fond Nekula Arnošt, ev.č. 1604.
  • Peřinka, F.V. Vlastivěda moravská. Znojemský okres. Brno: Musejní spolek, 1904.
  • Wolny, G. Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. III. Band. Znaimer Kreis. Brno: 1837.
  • Wolny, G. Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften. IV. Band. Brünner Diöcese. Brno: 1861.
    © Zdeněk Nechvátal