tisk domů


Pravěké osídlení Pavlic


Informace poskytl v roce 1999 doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., vedoucí pracoviště archeologie a archeologické památkové péče Jihomoravského muzea ve Znojmě. Přístup do depozitáře v Rebešovicích v roce 2009 umožnila PhDr. Alena Humpolová z Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Oběma děkuji.


D íky příhodným přírodním podmínkám bylo okolí Pavlic již poměrně záhy osídleno. Archeologické výzkumy zde prováděli zejména Jaroslav Palliardi, notář z Moravských Budějovic, a František Vildomec, řídící učitel z Boskovštejna. Vzhledem k tomu, že se zde našly cenné archeologické nálezy, zabývali se jimi další významní badatelé, např. PhDr. I. L. Červinka, prof. PhDr. J. Neustupný, DrSc., Dr. R. Tichý, Dr. B. Soudský a řada dalších odborníků.

Doklady významného sídliště nejstarších zemědělců s keramikou lineární kultury objevil F. Vildomec roku 1930 u Blažkovského rybníka. Stáří nálezů činí asi 5 400 roků před naším letopočtem (tj. asi 7 400 let). Jde o počáteční období mladší doby kamenné - neolitu. Na sídlišti byly zachráněny početné zlomky nádob. Velmi pozoruhodné jsou kultovní předměty. Je to například dvojitá nádobka s držadlem a propojená otvorem. Našly se tu také nástroje štípané z rohovců (čepelky do srpů, nožů) a sekery vybroušené z břidlic.

Početné byly nástroje z kosti a parohu jako šídla a hladidla. Další sídliště se v té době nacházelo v trati U templu.

Život tu pokračoval rovněž v době kultury s vypíchanou keramikou (asi 4 900 př.n.l.). Nádoby byly zdobeny vpichy. Lidé používali podobné kamenné, kostěné a parohové nástroje jako v předchozím období. Bydleli v dlouhých domech z kůlů. Pěstovali pšenici, hrách, čočku a chovali krávy, kozy a ovce, jejichž kosti se našly v archeologických objektech.

Později v mladším úseku neolitu bylo území okolo Blažkovského rybníka osídleno lidem s moravskou malovanou keramikou (asi 4 300 př.n.l).

Ze sídliště pocházejí opět zejména zlomky velkých hrnců, puten, mís a pohárků. Byly zdobeny červenožlutými geometrickými vzory.

Z pozdní doby kamenné (eneolitu) pochází nález pazourkové sekery z Černého lesa roku 1818.

Okolí Pavlic bylo osídleno také v době bronzové a železné. V mladší době železné (doba laténská 450 př.n.l. - 0) tu stavěli vesnice staří Keltové. Svědčí o tom nález železného meče, který se našel roku 1929 v lese Žlíbky. Z následujících dob doklady prozatím chybějí.

Asi v 10. století přišli do našeho kraje již staří Slované.

Archeologické nálezy z Pavlic ze sbírek Františka Vildomce a Jaroslava Palliardiho jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně:

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Podborský, V., Vildomec, V. Pravěk Znojemska. Brno: Musejní spolek, 1972.
  • Vildomec, F. Soupis praehistorických nálezů ze Znojemska. In Od Horácka k Podyjí. Znojmo: Okresní osvětový sbor, 1933, s. 3-11.
    © Zdeněk Nechvátal