tisk domů


Záložna Pavlice


S pořitelní a záloženský spolek v Pavlicích byl založen 29. června 1901 na ustavující první valné hromadě, které se zúčastnilo 21 zakládajících členů. Ze svých řad zvolili funkcionáře.


starosta Vladimír Eller farář v Pavlicích
náměstek starosty Karel Málek rolník v Pavlicích
pokladník Ferdinand Lehejček nadučitel v Pavlicích
člen představenstva Ferdinand Oberhauer nadučitel ve Vranovské Vsi
člen představenstva Jiří Horák rolník v Pavlicích
člen představenstva Jan Holík rolník v Grešlovém Mýtě
předseda dozorčí rady Jan Havliš rolník v Pavlicích
člen dozorčí rady Ferdinand Svoboda obchodník v Pavlicích
člen dozorčí rady Jan Machain ml. hrnčíř v Pavlicích
člen dozorčí rady Petr Svoboda rolník v Pavlicích
člen dozorčí rady Antonín Jeřábek rolník v Pavlicích
člen dozorčí rady Matěj Penn mlynář v Grešlovém Mýtě

Do obchodního rejstříku byl spořitelní a záložní spolek v Pavlicích zapsán 12. července 1901 jako společenstvo s ručením neobmezeným fir. 146 Gen II. 215. Svou činnost spolek zahájil 7. září 1901.

Členem se mohl stát svéprávný plnoletý občan obcí Pavlic, Grešlového Mýta a Vranovské Vsi. V období Protektorátu Čechy a Morava pak pouze občan obcí Pavlic a Grešlového Mýta, jelikož Vranovská Ves náležela k Říši.

Nejnižší vklad jednotlivého vkladatele byl stanoven na 2 K, nejvyšší pak na 6 000 K. Úrok z úsporných vkladů určen na 4 %. Úvěr poskytnutý jednotlivému členu byl stanoven maximálně na 1 000 K s 5 % úrokem.

Spořitelní a záloženský spolek v Pavlicích vystavěl v r. 1930 z čistého zisku domek č. 158 pro svoji úřadovnu.

Podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavádí Zemský národní výbor po dohodě se Svazem zemědělských družstev národní správu. Do národní správy byli jmenováni: Josef Vaněk, Antonín Emr, Richard Málek a Stanislav Holík.

Spořitelní a záloženský spolek v Pavlicích byl přejmenován v roce 1950. Nový název "Záložna Kampelička Pavlice". K 1. lednu 1953 byla záložna začleněna do Státní spořitelny ve Znojmě. Spořivost v obci značně poklesla.

Pobočka spořitelny byla v Pavlicích zrušena koncem r. 1971, přičemž bylo dohodnuto, že pokladník spořitelny bude dále úřadovat v Pavlicích každé úterý od 14 do 16 hodin. Z kanceláře spořitelny byla v prosinci 1971 zřízena provozovna holičství a kadeřnictví, která zahájila provoz od 1. ledna 1972.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Spořitelní a záloženský spolek v Pavlicích. SOkA Znojmo, fond Záložna Kampelička Pavlice, ev.č. 1108.
    © Zdeněk Nechvátal