tisk domů


Soudní a jiné spory ve zkratce


O bčané Pavlic vedli poměrně velké množství sporů, jak můžeme zjistit z dochovaných dobových záznamů z 18. a 19. století. Své spory vedli nejen mezi sebou, ale i s občany jiných vesnic a dokonce i s vrchností. Ve zkratce zde uvádím některé případy, které mimo jiné také blíže dokreslují život a smýšlení lidí té doby.


1735 Výslech Matouše Kotase z Pavlic pro krádež masa Janu Přibilovi alias Jiříčkovi tamtéž.
1746 Zabavení movitého majetku židovského vinopalníka v hospodě ve Vranovské Vsi na příkaz věřitelů rychtářem v Pavlicích.
1746 - 1756 Stížnost Františka Šťávy, tkalce z Pavlic, císařovně na Jana Nepomuka hraběte Ugarte, že ho prodal pruskému králi do vojska, odkud dezertoval, ale byl opět odveden do císařské armády.
1769 - 1775 Smír mezi Antonínem Brodským, hostinským v Pavlicích, a Václavem Protivinským, tkalcovským mistrem v Jevišovicích, v záležitosti splacení dluhu 150 zl. váznoucím na domě Františka Trávníčka.
1773 - 1775 Postřelení Kateřiny Machovské z Pavlic mysliveckým mládencem Ondřejem Srnou ze Ctidružic a její sebevražda oběšením.
1776 Nález těla neznámého sebevraha z Pavlic.
1778 - 1796 Vymáhání dluhů obyvatel panství Jevišovice Izákem Landsmannem z Pavlic.
1779 Vyšetřování odpíraní roboty v Pavlicích krajským úřadem ve Znojmě.
1782 Vyšetřování úhynu 44 kusů ovcí na komorním statku v Přímětících a podezřelého z činu obecního pastýře Jana Řezáka z Pavlic.
1785 Zadržení dvou dezertérů Michaela Donna a Josefa Iberta rychtářem v palírně v Pavlicích.
1786 Stížnost žida z Třebíče Heršela Davida na Bernarda Singera, žida v Pavlicích, že mu sebral v Pavlicích koupenou volskou kůži a se svým synem jej napadl.
1787 Vyšetřování krádeže obilí ve vrchnostenském dvoře v Pavlicích tamními mlatci.
1787 Vyšetřování Anny Jeřábkové z Pavlic pro zabití novorozeněte.
1789 Vyšetřování odpíraní roboty poddanými v Pavlicích.
1789 - 1793 Stížnosti poddaných z Pavlic na průtahy vojska, ubytování a přípřeže.
1790 Vyšetřování Jiřího Veselého, řezníka z Pavlic, pro krádež 4 kusů ovcí Matouši Pechingerovi z Vysočan na panství Vranov.
1790 Předání Tekly Homové kriminálnímu soudu ve Znojmě pro krádež u kaplana Donuluse Schwarze v Pavlicích.
1791 Vymáhání dluhu 30 zl. Karla Veselého, řezníka z Pavlic, Janem Karlem Schwarzem z Vranova nad Dyjí.
1791 Žaloba c. k. tabákového a důchodkového krajského inspektorátu na Jakuba Hniličku z Pavlic a Veroniku Koppovou pro násilí vykonané na revizorovi Janu Flingerovi.
1793 Žaloba Františka Herziga, poddaného z panství Vranov, na Martina Foltera, pacholka v Pavlicích, pro zranění na cestě u hospody v Grešlovém Mýtě.
1794 Vymáhání dluhu 52 zl. 23 kr. Karla Koppa, džbánkaře v Pavlicích, jeho tchánem Josefem Vybíralem tamtéž.
1795 Vyšetřování Antonína Ludvíka, hajného z Pavlic, pro ponechání si uhynulé zvěře.
1796 Vyšetřování rychtáře Františka Tischera z Vranovské Vsi a rychtáře Josefa Jeřábka z Pavlic pro umožnění útěku postrkovanému mědikoveckému tovaryši Janu Kovaříkovi z Bystřice v Sedmihradsku.
1796 Vyšetřování majetnosti Donuluse Schwarze, kaplana v Pavlicích, na žádost fiskálního úřadu v Brně.
1796 Potrestání rychtáře Josefa Jeřábka z Pavlic vězením pro opakované neplnění povinností a umožnění útěku postrkovanému Josefu Spatovi.
1796 Stížnost krajskému úřadu na kaplana Donuluse Schwarze pro nedostatečnou výuku katechismu ve škole.
1796 Žaloba vdovy Doroty Šťávové z Pavlic na Antonína Koppa a jeho ženu Kateřinu tamtéž pro zbití její dcery Elišky.
1796 Žaloba Františka Parůžka z Pavlic na Kryštofa Wagschmida, obchodníka s vínem z Čech, pro přejetí vepře.
1796 Zákrok tabákového a důchodkového proti mlynáři Josefu Škodovi z Podzámeckého mlýna a Antonínu Ludvíkovi, myslivci v Pavlicích, pro přestupek pěstování tabáku.
1796 Vymáhání dluhu 10 zl. Antonína Machovského, koláře v Pavlicích, Františkem Růžičkou, sluhou na faře v Příměticích.
1797 Žádost obce Pavlice o ponechání výdělku při dovozu štěrku proti snahám hospodského z Grešlového Mýta a kontrolora cest.
1797 Vyšetřování Bernarda Singera, nájemce palírny v Pavlicích, pro nedovolený prodej pálenky do Rakous.
1798 Žaloba Alžběty Willnerové z Pavlic na rychtáře Františka Parůžka pro osobní urážky a zbití.
1798 Spor Karla Stohla, pekaře z Pavlic, s chalupníkem Koppem tamtéž pro neoprávněné provozování řemesla.
1799 Vyšetřování odpíraní roboty poddanými v Únanově, Pavlicích a Bojanovicích.
1800 Žaloba rychtáře Františka Parůžka z Pavlic na tamní poddané pro odpírání roboty.
1800 Vyšetřování napadení Růženy Nathanové Danielem Steinerem, sloužícím u vinopalníka v Pavlicích.
1800 Spor Josefa Rasche, mydlářského mistra ze Znojma, s vinopalníkem Markusem Kohnem z Pavlic pro odcizený popel.
1801 Vyšetřování Mariany Pokorné z Pavlic a Kateřiny Hořínkové ze Ctidružic, obviněných z krádeže peněz a šatstva u Anny Schwarzové z Pavlic a jejich předání kriminálnímu soudu ve Znojmě.
1801 Vyšetřování rvačky Josefa Vepřovského z Pavlic s Martinem Vacelou a Janem Pokorným tamtéž.
1803 Vyšetřování Antonína Fojtíka z Pavlic pro krádež 66 loktů plátna u Uršuly Březinové v Grešlovém Mýtě.
1803 Vyšetřování neoprávněné koupě bavlny Aronem Libochowitzem, nájemcem palírny v Pavlicích.
1804 Vyšetřování Kašpara Vokurky z Jevišovic, obviněného z krádeže ryb z rybníčka Stanůvka u Pavlic a jejich prodeje Aronu Libochowitzovi.
1804 Vymáhání dluhu 100 zl. Václava Holíka z Pavlic Martinem Koskem z Blížkovic na panství Moravské Budějovice.
1804 Udělění pokuty za neoprávněný výsek hovězího masa řezníkům Josefu a Ondřeji Bohdanským z Pavlic.
1805 Vyšetřování krádeže dřeva z vranovské obory Tomášem Hotovým z Vranovské Vsi a Ondřejem Vaculou z Pavlic.
1806 Zadržení Matyáše Fechtnera pro podezření z krádeže 2 volů u Martina Brabce v Lázu na panství Nové Syrovice a nalezených v palírně v Pavlicích, jeho předání kriminálnímu soudu ve Znojmě.
1806 Žaloba Josefa Fojtíka z Pavlic na Josefa Procházku tamtéž o náhradu za koně a vůz ztracené při přípřeži v ceně 400 zl.
1806 Žaloba Davida Schneidera, pacholka v palírně Jakuba Sorera v Pavlicích, na zaměstnavatele pro dlužnou mzdu.
1807 Vyšetřování smrti Mariany Vepřekovské, ženy krejčovského mistra v Pavlicích, zraněné přejetím vozu s dřevem Matyáše Pešla z Blížkovic.
1807 Žaloba pacholka Matyáše Fanty na hospodského Josefa Špalka v Pavlicích pro způsobené násilí, odebrání mzdy a šatů.
1807 Žaloba Jakuba Hniličky, nádeníka z Pavlic, na Josefa Špalka, hostinského tamtéž, pro dlužnou mzdu.
1807 Vyžádání svědectví podomka Františka Würfela z Pavlic justičním úřadem v Kadolci (Rakousy) ve sporu Bartla Grubera z Edenthurnu a Josefa Otta z Inselsdorfu pro usmrcení koně.
1807 Vyšetřování poddaných z Pavlic, odmítajících jít do vězení pro dluhy za neodvedenou rentu.
1808 Vyšetřování poddaných z Pavlic pro nezaplacení invazních poplatků vrchnosti.
1808 Žaloba Matouše Švejnohy z Jevišovic na Jana Piglera z Pavlic pro zbití jeho rodiny.
1808 Vyšetřování stížnosti kaplana v Pavlicích Matyáše Trauera na chování tamního lesníka Jakuba Lohnera, jeho ženu a děti.
1809 Vyšetřování odpírání roboty poddanými z Pavlic a Černína.
1809 Vyšetřování Jana Rychlého z Pavlic pro podvod na Františku Hájkovi z Domamile.
1809 - 1810 Vyšetřování Josefa Veselého z Pavlic, podezřelého z krádeže věcí ukrytých obyvateli Pavlic před nepřítelem a jeho předání kriminálnímu soudu ve Znojmě.
1810 Vyšetřování Václava Piglera z Pavlic pro odpírání roboty.
1810 Vyšetřování Jakuba Sorera, žida z Pavlic, obviněného z krádeže šatstva v Pavlicích.
1810 Vyšetřování postřelení Matyáše Vytopila z Pavlic vojákem na dovolené a nyní mysliveckým mládencem Antonínem Lehnerem.
1810 Žaloba Josefa Fojtíka z Pavlic na pavlického žida Sorera pro zbití jeho ženy a čeledína.
1810 Žaloba Onrřeje Bohdanského, řezníka z Pavlic, na Antonína Stohla, pekaře tamtéž, pro zbití jeho dvou dcer.
1810 Žaloba Jana Piglera z Pavlic na rychtáře Františka Parůžka a jeho pomocníky pro zbití.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Smutný, B. Inventář. MZA Brno, fond F54 Velkostatek Jevišovice 1582 - 1944, ev.č.pom. 669.
    © Zdeněk Nechvátal