tisk domů


Pavlice na historických mapách


Müllerova mapa Moravy z roku 1720

Mullerova mapa Moravy z roku 1720

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

M apa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Je vyhledávána nejen sběrateli - milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností. Obdivuje ji laická i odborná veřejnost. Využívají ji ke studiu geografové, historikové, historičtí geografové, historikové umění, krajinní ekologové a další odborníci. Hledají na mapě nejrůznější údaje o krajině Čech na počátku 18. století, které jim Müllerova mapa Čech na rozdíl od starších mapových pramenů již může poskytnout. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, měď a další nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho jiných informací, vysvětlených v bohaté legendě mapy. Srovnáme-li obsah mapy s mladšími kartografickými prameny velkých a středních měřítek, vypovídá Müllerova mapa o tom, jak se měnila mapovaná krajina, poznamenaná vlivem přírodních podmínek a činností člověka v kladném í záporném slova smyslu během staletí či desetiletí a co zůstalo v její paměti do současnosti.

Nahoru


Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Copyright © A. Trbušková, soukromá sbírka.

P odobně jako Müllerova mapa Čech byla po celé 18. století základem všech mapových děl, zobrazujících České království, byla také jeho mapa Moravy z roku 1716 pramenem pro kartografická zpracování Moravského markrabství. Již od roku 1730 vydávala norimberská kartografická dílna Jana Baptisty Homanna podle Müllera mapy moravských krajů a zmenšenou celkovou mapu Moravy. Odvozené mapy Moravy vycházely i v dalších nakladatelstvích, v Norimberku u Jana Kryštofa Weigela, ve Vídni u Jana Jakuba Lidla a Františka Jana Josefa Reillyho, v Augšpurku u Matyáše Seuttera aj. Müllerovu mapu Moravy vydalo rovněž amsterodamské nakladatelství Cóvens a Mortier, které založil roku 1721 Jan Cóvens (1697-1774) se svým švagrem Cornelisem Mortierem (1699-1783), nejstarším synem knihtiskaře a nakladatele Petra Mortiera (1661-1711). Cóvensovu a Mortierovu mapu Moravy v měřítku cca 1 : 500 000 a rozměry 485x635 mm kreslil J. Condet. Zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišťský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), města, městečka i menší lokality, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Mapu zdobí moravský znak, alegorie lovu a hojnosti.

Nahoru


Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Copyright © Milan V. Drápela, Masarykova univerzita v Brně.

P odobně jako byla Müllerova mapa Čech po celé 18. století základem všech mapových děl zobrazujících České království, stala se také jeho mapa Moravy z roku 1716 pramenem pro kartografická zpracování Moravského markrabství. Již od roku 1730 vydávala norimberská kartografická dílna Jana Baptisty Homanna podle Müllera mapy moravských krajů a zmenšenou celkovou mapu Moravy. Odvozené mapy Moravy vycházely i v dalších nakladatelstvích, v Norimberku u Jana Kryštofa Weigela, ve Vídni u Jana Jakuba Lidla a Františka Jana Josefa Reillyho, v Amsterodamu u Jana Cóvense a Petra Mortiera aj. Müllerovu mapu Moravy znal rovněž augšpurský nakladatel a mědirytec Matyáš Seutter (1678-1756/57). Vlastní kartografickou dílnu založil v Augšpurku roku 1707 - vedle Homannova nakladatelství patřila v 18. století v německých zemích k nejvýznamnějším. Seutterova mapa Moravy v měřítku cca 1 : 513 000 s rozměry 487x570 mm zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišťský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), města, městečka i menší lokality, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Titul mapy zdobí moravský znak s alegoriemi hojnosti, vedutu Brna se Špilberkem symboly vinařství.

Nahoru


Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

J an Tobiáš Majer (1723-1762), astronom, matematik a kartograf, pracoval v letech 1746-1751 v kartografické dílně Homannových dědiců v Norimberku, později působil jako profesor matematiky a ředitel astronomické observatoře v Gottingenu. V roce 1750 vytvořil první glóbus Měsíce. Podle geodetických měření Jana Kryštofa Müllera a Jana Wolfganga Wielanda sestavil mapu českých zemí, odpovídající územním rozsahem stavu před rokem 1635. Tehdy byly součástí zemí Koruny české Čechy, Morava, Slezsko s Kladskem a Horní i Dolní Lužice. Znaky, umístěné pod latinským titulem mapy, jsou čtyři (pro Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici), ve francouzském názvu je zmíněn český stát a Slezské vévodství. Ve skutečnosti však již roku 1747 Slezsko ani Lužice k českým zemím, a tím ani k rakouské monarchii nepatřily. Mapa o rozměrech 475x540 mm v měřítku cca 1 : 981 000 má dvojí dataci, v hlavním latinském názvu rok 1747, ve francouzském rok 1748. Vyšla v Norimberku u Homannových dědiců v díle Atlas compendiarius quinquagínta tabularum geographicarum Homannianarum.

Nahoru


I. vojenské mapování - josefovské 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace)

Pavlice na mapě Rakouska-Uherska

© 1st (2nd)Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

J eho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky to zní méně vznešeně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována síť přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů. Proto pokusy o sestavení přehledné mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala.

Velká pozornost byla věnována komunikacím (rozlišeny podle sjízdnosti - císařské silnice aj.), řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat.

Současně s kresbou map vznikal vojensko-topografický popis území obsahující informace co v mapě nebyly - viz šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest, zásobovací možností obcí, aj. Tento materiál jen pro území Čech sestává z 19 rukopisných svazků.

Na okraji každého listu je seznam obcí a kolonky pro doplnění počtu obyvatel, koní apod. Na některých listech tato čísla chybí, můžeme je však najít ve výše zmíněném vojensko-topografickém popise.

Význam I. vojenského mapování spočívá nejen v jeho podrobnosti, měřítku a téměř vyčerpávajícím písemném operátu, ale též v době jeho zhotovení. Zachycuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v době před nástupem průmyslové revoluce, v době největšího rozkvětu kulturní barokní krajiny a její nejvyšší diverzity.

Nahoru


II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852

Pavlice na mapě Rakouska-Uherska

© 1st (2nd) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

J eho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla, oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1: 2 880, což mělo také pozitivní vliv na přesnost map. Z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) a speciální (1: 144 000).

Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky trigonometrických bodů (ve vídeňských sázích), avšak zobrazovaná situace se velmi liší. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

Nahoru


III. vojenské mapování - Františko-josefské 1876-1878

Pavlice na mapě Rakouska-Uherska

© 1st (2nd) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR

J elikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1: 75 000) a generální (1: 200 000), které již byly tištěny černobíle.

Po vzniku samostatného Československa byly mapy předány z Vídně Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze. Zatímco speciální mapy byly reambulovány a hojně používány nejen v armádě až do roku 1956, původní kolorované sekce zmizely ze zorného pole kartografické veřejnosti.

Nahoru


Mapa Rakouska-Uherska

Pavlice na mapě Rakouska-Uherska

Mapa vytvořena v roce 1910, částečně upravena roku 1920. Zde výsek mapy zaměřený na Pavlice (Paulitz).

Nahoru


Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

V  letech 1939-1945 byly české země zobrazovány na mapách a v atlasech jako součást Velkoněmecké říše. Protektorát Čechy a Morava, jak zněl úřední název zbytku okupovaných českých zemí, zaujímal rozlohu asi 49 000 km2 s přibližně 7 500 000 obyvateli. Také Columbus Volksatlas-E. Debes Handatlas zachycuje na obecně zeměpisné mapě č. 25 Sudetenland, Bohmen-Mahren, území Protektorátu, které je vyznačeno kromě hranic červeným nápisem přes celé Čechy a Moravu. Pohraničí, odtržené po Mnichovské dohodě (29. 9. 1938) a obsazované od 1. října 1938 německými jednotkami, je označeno jako Sudetenland. Nové státní hranice Protektorátu vedou v bezprostřední blízkosti významných průmyslových středisek (např. Plzně a Moravské Ostravy), přerušeny jsou důležité dopravní tepny. Rovněž Těšínsko s bohatými ložisky uhlí a hutním průmyslem, obsazené Polskem, již k českému státu nepatří. Mapa o rozměrech 208x365 mm v měřítku 1 : 1 500 000 vyšla roku 1941 ve 3. vydání Columbus Volksatlasu, jehož autorem byl Carl Wagner a úpravy provedli Karlheinrich Wagner s Oswaldem Winkelem.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
 • Staré mapy českých zemí. [online]. [cit. 2008-03-23]. Dostupné na WWW:
  <http://www.mujweb.cz/www/mapy>
 • 3rd Military Mapping Survey of Austria-Hungary. [online]. [cit. 2008-03-23]. Dostupné na WWW: <http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/34-49.jpg>
 • I. vojenské (josefské) mapování - Morava, mapový list č. 99. [online]. [cit. 2008-03-24]. Dostupné na WWW:
  <http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=900&lang=cs&z_width=1400&z_newwin= 1&map_root=1vm&map_region=mo>
 • II. vojenské (Františkovo) mapování - Morava, mapový list W_11_III. [online]. [cit. 2008-03-24]. Dostupné na WWW:
  <http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=900&lang=cs&z_width=1400&z_newwin= 1&map_root=2vm&map_region=mo>
 • III. vojenské mapování - 1 : 75 000, mapový list 4456. [online]. [cit. 2008-03-24]. Dostupné na WWW:
  <http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=900&lang=cs&z_width=1400&z_newwin= 1&map_root=3vm&map_region=75>
  © Zdeněk Nechvátal