tisk domů


Majitelé Pavlic


V přehledu je nejprve uvedeno jméno majitele, poté datum narození a úmrtí, v závorce pak datace v Moravských zemských deskách (MZD) či jiného pramene, funkce, kterou dotyčná osoba zastávala. Ne vždy je zcela jasné, kdo byl a jakou dobu majitelem Pavlic. Otazníky jsou proto na místech chybějících dat, popř. životopisných dat za jmény. (Jedná se hlavně o Lichtenburky. Rodinné poměry Bítovských z Lichtenburka jsou nepřehledné, zejména pro velký počet příslušníků rodu stejného jména vyskytujících se v pramenech, aniž by byli nějakým způsobem rozlišeni.) Zeleně jsou pak psáni pouze mnou předpokládaní majitelé Pavlic. (Týká se období od smrti Anežky z Krajku do r. 1628. Anežka byla pravděpodobně manželkou Karla Zajímače z Kunštátu, děti zřejmě neměli, komu odkázala Pavlice není jasné. Protože podle urbáře jevišovického panství z r. 1628 byly Pavlice již součástí panství, předpokládám, že je po její smrti zdědili právě Zajímačové z Kunštátu.)


1. Řád Křížovníků s červenou hvězdou 1252 - ???

(první písemná zmínka o obci Pavlice z r. 1252 v darovací listině markraběte Přemysla Otakara)


2. Albrecht z Pavlic * ??? - † ??? a Turoch z Pavlic * ??? - † ???

(1356 zmínka v listině)

„Albrecht a Twuoch von Puolicz“. Peřinka jejich jména překládá jako „Albrecht a Turoch z Pavlic“, tentýž autor ovšem následně píše o „Albrechtovi z Police“. Protože v listině samé chybí další indicie, lze ztěží určit, který překlad je správný. Druhý se jeví pravděpodobnější. Police, ves 7 km od Jemnice, kde se uvádí vladycký rod r. 1420 (Adam z Police).


Lichtenburkové vlastnili Pavlice zřejmě od pol. 14. století do r. 1519


3. Jindřich z Lichtenburka * 1347 - † 1374
[podle Urbana (podle Hosáka * 1342 - † 1376)]

(1368 zmínka v listině, lenní držitel Bítova)


???


4. Herrich z Lichtenburka a z Bítova * ??? - † ???

(1498 zmínka v MZD)


5. Burjan z Lichtenburka a z Bítova * ??? - † ???

(1498 zmínka v MZD, komorník českého krále Vladislava II. Jagellonského)


???


6. Albrecht Bítovský z Lichtenburka a na Hostimi * 1490 - † 1541

(MZD - 1519 Pavlice prodal)


7. Jan ze Mstěnic * ??? - † ???

Pavlice vlastnil 1519 - 1531 (MZD - 1519 a 1531)


8. Anežka z Krajku * ?1484? - † ???

Pavlice vlastnila 1531 - ??? (MZD - 1531; listina - 1552)


Páni z Kunštátu vlastnili Pavlice v letech (2. pol. 16. stol.) 1628 - 1647


9. Jiří Zajímač z Kunštátu * 1550 - † 1587


10. Kateřina Zajímačka z Kunštátu * 1564 - † 1600

Její smrtí vymírá větev Zajímačů z Jevišovic a Kunštátu i po přeslici. Jevišovické panství odkázala svému strýci Karlu II.

11. Karel II. * 15. dubna 1545 - † 28. ledna 1617

(kníže minsterbersko - olešnický, vrchní slezský hejtman)

Jevišovické panství odkázal svému druhorozenému synovi Karlu Fridrichovi.

12. Karel Fridrich * 18. října 1593 - † 31. května 1647

(kníže minsterbersko - olešnický)

Poslední mužský potomek starobylého moravského rodu pánů z Kunštátu. Po jeho smrti dědí panství jeho zeť Silvius Nimrod, který se oženil s Alžbětou Marií z Minsterberka.


13. Silvius Nimrod * 2. května 1622 - † 26. srpna 1664

(vévoda württemberský)

Aby nepřišel o olešnické léno ve Slezsku, které se uvolnilo po smrti Karla Fridricha, musel císaři Ferdinandu III. zaplatit 20 000 zlatých a postoupit mu také panství jevišovické. Dohoda byla stvrzena 15. prosince 1648.


14. Císařská komora 1648 - 1649

Jevišovické panství bylo majetkem císařské komory od 15. prosince 1648 do 7. června 1649.


Hrabata de Souches vlastnila Pavlice v letech 1649 - 1743


15. Jean Louis Raduit hr. de Souches (Jan Ludvík Raduit de Souches) * 16. srpna 1608 - † 12. srpna 1682

(císařský tajný rada, plukovník vídeňské městské gardy, vojenský velitel markrabství moravského, polní maršál)

Koupil jevišovické panství 7. června 1649 od císařské komory za 92 119 zlatých.

16. Karel Ludvík Raduit hr. de Souches * 1645 - † 26. srpna 1691

(císařský komoří, polní zbrojmistr)

Raněn osmanskou kulkou v bitvě u Slankamene 19. srpna 1691, kde byl zástupcem vrchního velitele armády Ludvíka Viléma Bádenského a kde osobně vedl do boje pravé křídlo. Svému zranění o šest dní později podlehl v ležení u petrovaradínské pevnosti (dnes městská část Nového Sadu v Srbsku).

17. Karel Josef Raduit hr. de Souches * 10. srpna 1684 - † 22. prosince 1736

(hejtman Znojemského kraje)


18. Marie Anna hr. Westerrode, roz. hr. de Souches * ??? - † ??? a Marie Vilemína hr. Ugarte, roz. hr. de Souches * 6. února 1716 - † 18. listopadu 1792


Hrabata Ugarte vlastnila Pavlice v letech 1743 - 1897


19. Jan Nepomuk Ondřej hr. Ugarte * 13. prosince 1707 - † 11. června 1756

(přísedící zemského soudu v Brně, tajný rada)

Panství získává r. 1743. Po jeho smrti panství spravuje jeho manželka Marie Vilemína hr. Ugarte, roz. de Souches, až do 30. září 1774, kdy se správy ujímá na základě rodinné dohody jejich mladší syn Alois Ugarte.


20. Alois hr. Ugarte * 15. prosince 1749 - † 18. listopadu 1817

(moravskoslezský guvernér, moravský zemský hejtman, kancléř spojené českorakouské dvorské kanceláře, státní konferenční ministr, rytíř Zlatého rouna)

Panství spravoval od r. 1774 až do své smrti r. 1817. Protože byl bezdětný, ustanovil dědicem panství Josefa Ugarta, vnuka svého staršího bratra Jana Václava.


21. Josef hr. Ugarte * 26. října 1804 - † 27. července 1862

(poslanec říšské rady, první starosta města Jevišovice)

Panství spravoval od r. 1817 až do zletilosti Josefa jeho otec Maxmilián hrabě Ugarte, synovec Aloise hraběte Ugarte. Josef hrabě Ugarte spravoval panství jevišovické od r. 1829 až do své smrti r. 1862, kdy panství zdědil jeho syn Maxmilián hrabě Ugarte.


22. Maxmilián hr. Ugarte * 13. května 1851 - † 3. února 1875

Panství spravoval od r. 1862 až do své smrti r. 1875, kdy panství zdědily jeho sestry Gabriela a Anna.


23. Gabriela hr. Lovatelli, roz. hr. Ugarte * 11. června 1848 - † 29. ledna 1935 a Anna Baltazzi, roz. hr. Ugarte * 1. května 1855 - † 1905


24. Robert freiherr Biedermann von Turony * 13. června 1849 - † 27. září 1920

Robert svobodný pán Biedermann z Turony vlastnil Pavlice 1897 - 1916


25. Wilhelm ritter Ofenheim von Ponteuxin * 1860 - † 27. ledna 1932

Vilém rytíř Ofenheim z Pontexina vlastnil Pavlice 1916 - 1926, kdy byly Pavlice propuštěny ze záboru při pozemkové reformě.

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
 • Felcman, O., Fukala, R. a kol. Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-949-2
 • Hosák, L. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1225-7
 • Kalina, T. Moravské zemské desky 1480-1566. Praha: Státní nakladatelství knih, 1950.
 • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
 • Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. Ostrava: Genealogická agentura, 1993. ISBN 80-900647-1-X
 • Peřinka, F.V. Vlastivěda moravská. Znojemský okres. Brno: Musejní spolek, 1904.
 • Plaček, M., Futák, P. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-683-4
 • Urban, J. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-579-X
 • Österreichische Nationalbibliothek. Anno Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften. [online]. [cit. 2013-10-15]. Dostupné na WWW:
  <http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wsb&datum=18750227&seite=1>
 • Wikipedia. Maximilian Graf Ugarte. [online]. [cit. 2013-10-15]. Dostupné na WWW:
  <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maximilian_Graf_Ugarte_1875_Ignaz_Eigner.png>
 • Wikipedia. Josef Ugarte. [online]. [cit. 2013-10-15]. Dostupné na WWW:
  <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Ugarte_Litho.jpg?uselang=cs>
 • Wikipedia. Silvius Nimrod (Württemberg-Oels). [online]. [cit. 2008-08-14]. Dostupné na WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Silvius_Nimrod_(Württemberg-Oels)>
  © Zdeněk Nechvátal