tisk domů


Lidové zvyky a tradice


P řestože spousta zvyků a tradic bohužel zanikla, některé přetrvaly dodnes. Lidové zvyky a tradice, které se v Pavlicích stále udržují, jsou založeny nejen na křesťanské tradici, ale i na tradici pohanské a krajově podmíněné.


Tři králové

Již ve středověku chodili v den svátku Zjevení Páně chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční tématikou. S koledníky přestrojenými za Tři krále je sžita tradice žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C + M + B + příslušný letopočet (v našich končinách K + M + B + ). Nejsou to ale počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat". Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.


Velikonoční hrkání

Na Zelený čtvrtek naposledy před Velikonocemi zní zvony („odlétají do Říma“). Zvuk zvonů až do Bílé soboty nahrazují chlapci obcházející ves s hrkači a řehtačkami.


Velikonoční pomlázka

Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmínky pocházejí již ze 14. století. O Velikonočním pondělí vstávají chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehají děvčata, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok, předávají jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku a vdané ženy proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Děvčata jim za to zavěšují na pomlázky barevné stuhy, dávají obarvená vajíčka a starším alkohol.


Pálení čarodějnic

Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc než jindy. To platilo například o nočním čase z 30. dubna na 1. května. Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem změnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a čarodějů. Na obranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně.

Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“. Mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli, jak čarodějnice létají na košťatech v povětří.


Svátek Božího těla

Svátek Božího těla se slaví od 13. století. Již po celá staletí je zvykem, že věřící na tento svátek vychází po mši z kostela do ulic v slavnostním průvodu s monstrancí s Tělem Páně pod nebesy a zastavují se u jednotlivých vyzdobených oltářů.


Posvícení

Na podzim, když byla sklizena veškerá úroda, nastal čas na zábavu. Dříve trvala od neděle do čtvrtka a zvalo se na ni koláčem – „zváčem“. Na stole bylo maso, drůbež, koláče, hnětýnky. Jedlo se, pilo, hodovalo a také se tančilo a zpívalo.


Dušičky

Od roku 998 se svátky zesnulých připomínají 1. a 2. listopadu. V některých obcích se peklo zvláštní pečivo, nazývané „dušičky“, pro žebráky, pocestné a vůbec chudý lid.

Dnes se na památku zemřelých hroby zdobí květinami, věnci a zapálenými svíčkami.


Barborky

Svátek svaté Barbory, který připadá na 4. prosince, býval spojen s řadou lidových zvyků. Nejznámějším z nich je řezání tzv. Barborčiných větviček neboli barborek. Podle lidové tradice se 4. prosince s prvním slunečním paprskem uřízla větvička z třešně staré nejméně deset let a odnesla se do domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička o Štědrém dnu rozkvetla, znamenalo to, že si dívka v nadcházejícím roce najde ženicha. Pokud rozkvetla dříve, každý den znamenal zkrácení lhůty svatby o jeden měsíc.

Dnes se barborky řežou zejména pro zkrášlení vánoční výzdoby domova.


Adventní věnce

První dřevěné adventní věnce se začaly po Evropě rozšiřovat z Německa. Po první světové válce se adventní věnce začaly zhotovovat ze zelených větviček jehličnanů. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí s Bohem. Protože adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech z nichž každá symbolizuje jeden adventní týden.


Mikulášská nadílka

V předvečer 6. prosince navštěvuje sv. Mikuláš v doprovodu anděla a čerta děti. Mikuláš s andělem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí.


Štědrý den

Na Štědrý den se zdobí vánoční stromeček. Tento zvyk se do Čech rozšířil v 19. století z Německa.

V tento den se také v domech zavěšuje jmelí, které má do stavení přinést štěstí a lásku a chránit proti všemu zlému. Zvyk líbat se pod zavěšeným jmelím pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost.

Ke štědrovečerní večeři v našich končinách neodmyslitelně patří kapr, který se na stolech začíná každoročně objevovat od 19. století.

Po štědrovečerní večeři přichází na řadu nadělování dárků. U nás, stejně jako na Slovensku, v Rakousku a v Itálii, dárky naděluje Ježíšek.


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Frolec, V. Výroční obyčeje. Brno: Blok, 1982.
  • Šottnerová, D. Lidové tradice. Olomouc: Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-096-9
  • Lidové zvyky. [online]. [cit. 2009-07-14]. Dostupné na WWW:
    <http://www.czech.cz/cz/kultura/puvab-tradic/lidove-zvyky>
    © Zdeněk Nechvátal