tisk domů


Orel


S polek katolického a lidového domu československé strany lidové v Pavlicích (Orel) byl založen jezuitským kaplanem Viktorinem 21. ledna 1921. V některých kupních smlouvách se můžeme setkat také s nepřesným označením "Spolek lidová jednota československé strany lidové v Pavlicích" nebo "Lidová jednota československé strany lidové v Pavlicích". V těchto dokumentech došlo k omylu v pojmenování.

3. března 1924 koupil spolek za 6 500 Kčs pozemek od Aloisie Špalkové (Pavlice č.p. 7), kde byl vystavěn a 20. července 1924 otevřen místní Katolický dům (Orlovna v místě dnešní mateřské školky). V letech 1924 až 1931 pak spolek odkoupil v celkové ceně 6 800 Kčs i pozemky od Václava Burdy (Pavlice č.p. 5), manželů Josefa a Antonie Částkových (Pavlice č.p. 5), Marie Ševčíkové (Pavlice č.p. 98) a Františka Mutla (Pavlice č.p. ?). Vlastnil tak veškeré pozemky od tehdejší Orlovny až k hřbitovu (v dnešních podmínkách se jedná o pozemky podél silnice mezi mateřskou školou a hřbitovem). Na výstavbu Orlovny a zakoupení pozemků zapůjčil spolku 11 500 Kčs P. Josef Vaněk, místní farář.

R. 1930 byl vysvěcen orelský prapor. 4. března 1932 byla udělena licence kina jednotě Orla.

Činnost spolku se zaměřila zejména na vzdělávání v hospodářských, sociálních a náboženských otázkách, pořádání slušných zábav, divadelních her a besídek, jak vyplývá i z oznámení, které bylo učiněno Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty v Praze v dubnu 1948.

Již v květnu 1948 uplatňuje MNV Pavlice právo na zábor Orlovny. Likvidace spolku byla dokonána 17. září 1952, kdy byl spolek Katolický a lidový dům v Pavlicích rozpuštěn výměrem ONV Znojmo s odůvodněním, že: "Spolek Katolický a lidový dům se sídlem v Pavlicích nevyvíjí žádnou činnost, která by přispívala k výstavbě socialismu v naší vlasti, takže jeho další existence dle zák. č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organisacích a shromážděních není odůvodněna." Veškerý nemovitý majetek spolku připadl Československému státu zastoupenému MNV Pavlice.

Orel byl v Pavlicích obnoven 6. října 1995, kdy se konala ustavující schůze, a okamžitě se zapojil do společenského života v obci pořádáním tanečních, pouťových a posvícenských zábav, karnevalů, mikulášských besídek, dětských dnů ... V roce 2003 byl zprovozněn areál víceúčelového hřiště s Orlovnou.Funkcionáři

Prvním předsedou spolku se stal František Holík, rolník (Pavlice č.p. 120), jednatelem Rudolf Bartejs, truhlář (Pavlice č.p. 94).

Za protektorátu Čechy a Morava byl předsedou Stanislav Machain (Pavlice č.p. 30), pokladníkem Richard Nachtnebl (Pavlice č.p. 47), členem výboru Stanislav Holík (Pavlice č.p. 65).

Představitelé spolku, jak byli ustanoveni 14. dubna 1948:

Výbor spolku:
předseda Karel Kříž Pavlice č.p. 18
pokladník Jan Nechvátal Pavlice č.p. 74
člen výboru Bohuslav Bohdálek Pavlice č.p. 135

Akční výbor spolku:
Stanislav Machain Pavlice č.p. 30
František Kříž Pavlice č.p. 66
Stanislav Holík Pavlice č.p. 65
Richard Nachtnebl Pavlice č.p. 47
Karel Mucha Pavlice č.p. 121
Josef Bohdálek Gr. Mýto č.p. 14

Starostové Orla po obnovení činnosti v roce 1995:

Jiří Holík Pavlice č.p. 65 6. 10. 1995 - 28. 11. 1997
Ludmila Čechová Pavlice č.p. 18 28. 11. 1997 - 2. 12. 2001
Jaroslava Taflířová Pavlice č.p. 193 2. 12. 2001 - 9. 4. 2006
Eliška Holíková Pavlice č.p. 65 9. 4. 2006 - 1. 3. 2009
Jan Nachtnebl Pavlice č.p. 47 1. 3. 2009 -

Nahoru


zpět na historie Pavlic


Prameny:
  • Dokumenty a stanovy spolku Katolického a lidového domu čsl. strany lidové v Pavlicích.
  • Kronika obce Pavlice (1924-1964). SOkA Znojmo, fond Archiv obce Pavlice, ev.č. 558.
  • Kronika Orla (1995- ).
    © Zdeněk Nechvátal