tisk domů


Časová osa


asi 5 400 př.n.l. U Blažkovského rybníka se nachází sídliště nejstarších zemědělců s keramikou lineární kultury neolit
asi 4 900 př.n.l. U Blažkovského rybníka se nachází sídliště lidí kultury s vypíchanou keramikou neolit
asi 4 300 př.n.l. U Blažkovského rybníka se nachází sídliště lidí s moravskou malovanou keramikou neolit
450 př.n.l. - 0 Vesnice zde stavěli Keltové Keltové
asi 10. století Do našeho kraje přišli Slované Perun
1252 První zmínka o existenci Pavlic. Markrabě Přemysl udělil probožství na Hradišti sv. Hypolita, které přešlo na řád křížovníků s červenou hvězdou, některé svobody a potvrdil příslušnost mimo jiných i vsi Pavlice k panství Hradiště sv. Hypolita Znak křížovníků
1356 Vladykové Albrecht a Turoch z Pavlic se zmiňují v zemských deskách jako majitelé svobodných dvorů v Pavlicích
1368 Jindřich z Lichtenburka, lenní držitel Bítova, daroval osm for dřeva ze svého lesa mezi Jevišovicemi a Pavlicemi na výstavbu anniversáře při klášteře sv. Kláry ve Znojmě. Pavlice zřejmě přísluší k Bítovu Erb pánů z Lichtenburka
1498 Král Vladislav II. Jagellonský propouští hrad Bítov ze závazků lenních panu Burianovi Bítovskému z Lichtenburka. V listině se potvrzuje, že Pavlice byly příslušenstvím hradu Bítova Vladislav II. Jagellonský
1519 Albrecht Bítovský z Lichtenburka intabuloval Pavlice Janovi, vladykovi ze Mstěnic Erb vladyků ze Mstěnic
1531 Po Janově smrti poručníci jeho dcer (Anežky, Anny, Aleny a Kateřiny) Elška z Mukoděl, Jan Čeloud z Pálovic, Jan Kusý z Mukoděl prodali Pavlice Anežce z Krajku mstěnická tvrz
1549 Král Ferdinand I. Habsburský poroučí Znojemským, aby trestali sedláky a rychtáře ve vsi Pavlice za loupež Ferdinand I. Habsburský
1628 Pavlice jsou součástí jevišovického panství
1648 Jean Louis Raduit de Souches, císařský vojevůdce, kupuje jevišovické panství za 92 119 zlatých Jean Louis Raduit de Souches
1649 Vystavěn špitál s domácí kaplí
1743 Marie Anna de Souches prodává velkostatek jevišovický Janovi, hraběti Ugarte Erb hrabat Ugarte
1785 Vystavěna fara a zřízena lokální kuracie. První samostatný duchovní přichází do Pavlic 18. února, kdy císař Josef II. zřídil zvláštním dekretem v Pavlicích samostatnou lokálii. Prvním lokalistou byl Dr. Donulus Schwarz, který byl zároveň prvním učitelem a soukromě i pohromadě lidi i děti učil číst a psát Josef II.
1800 Založena škola, která byla původně utrakvistická, jednotřídní
1821 Pavličtí se podílejí na selském povstání. Když tato selská bouře byla zadušena rakouskou vojenskou mocí, mezi hlavními vůdci povstání byl souzen také Jeřábek Jan, starosta Pavlic, a to pro rušení vnitřního pokoje a pro vzpouru proti vrchnosti Selská bouře
1829 Rozšířena kaple, ze které tím vznikl nynější kostel sv. Filipa a Jakuba Kostel sv. Filipa a Jakuba
1833 - 1835 Morové epidemie, vyžádaly si přes 30 obětí Mor
1875 Po smrti Maxmiliána hraběte Ugarte získávají jevišovické panství jeho sestry Gabriela hraběnka Lovatelli, roz. hr. Ugarte (manžel hrabě Karel Lovatelli) a Anna Baltazzi, roz. hr. Ugarte (manžel Hector Baltazzi)
1893 Založen sbor dobrovolných hasičů, který je činný dodnes sv. Florián
1897 Robert svobodný pán Biedermann z Turony, vídeňský továrník, kupuje velkostatek jevišovický Erb Biedermannů z Turony
1916 Vilém rytíř Ofenheim z Pontexina kupuje jevišovické panství Erb Ofenheimů z Pontexina
1929 Pro Pavlice přestává existovat soukromý patronát velkostatku jevišovického
1930 Provedení elektrizace obce, síť byla zapnuta 18. června Žárovka
1938 V obci byly 17. října označeny říšské hranice. Do říše připadl pavlický les "horní revír" a mnoho pozemků místních rolníků. Hranice byly až u vily Nečase Cyrila č. 96 na státní silnici pod křížkem. Později dne 6. ledna 1939 byly hranice změněny až k Vranovské Vsi k Jirčíkově louce. Také hranice v horním revíru byly změněny a kus lesa byl obci přidělen Znak protektorátu
1945 9. května byly Pavlice osvobozeny vojáky Rudé armády, kteří přijeli od Jevišovic a od Znojma Vlajka Rudé armády
1948 po únorovém převratu byl 3. března ustanoven první akční výbor Srp a kladivo
1958 16. srpna vstoupili do JZD poslední soukromí rolníci a Pavlice se tak staly 20. socialistickou obcí na Znojemsku
1996 v červnu bylo započato s plynofikací obce
2009 od 15. ledna mají Pavlice svůj znak a vlajku obecní vlajka

Nahoru


zpět na historie Pavlic

© Zdeněk Nechvátal